Průměrný výdělek

 

Průměrný výdělek (PV) se zjišťuje např.

  • pro účely vyplácení náhrad (za dovolenou, práci přesčas atd.)
  • pro potřeby úřadu práce (stanovení výše podpory v nezaměstnanosti),
  • pro banky či jiné instituce poskytující úvěry (při žádostech zaměstnanců o úvěr) atd.

 

Zákoník práce

§ 352

Průměrným výdělkem zaměstnance se rozumí průměrný hrubý výdělek, nestanoví-li pracovněprávní předpisy jinak.


§ 353

(1) Průměrný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z odpracované doby v rozhodném období.
(2) Za odpracovanou dobu se považuje doba, za kterou zaměstnanci přísluší mzda nebo plat.
(3) Dojde-li ke zúčtování mzdy nebo platu za práci přesčas (§ 114 odst. 2 a § 127 odst. 2) v jiném rozhodném období než v tom, ve kterém byla tato práce vykonána, zahrnou se do odpracované doby podle odstavce 2 také hodiny práce přesčas, za kterou je mzda nebo plat poskytnuta.


§ 354, rozhodné období


(1) Není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, je rozhodným obdobím předchozí kalendářní čtvrtletí.
(2) Průměrný výdělek se zjistí k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po rozhodném období.
(3) Při vzniku zaměstnání v průběhu předchozího kalendářního čtvrtletí je rozhodným obdobím doba od vzniku zaměstnání do konce kalendářního čtvrtletí.
(4) Při uplatnění konta pracovní doby (§ 86 a 87) je rozhodným obdobím předchozích 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích před začátkem vyrovnávacího období (§ 86 odst. 3).

§ 355, pravděpodobný výdělek

(1) Jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, použije se pravděpodobný výdělek.
(2) Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.

 

§ 357 - minimální průměrný výdělek

 (1) Jestliže je průměrný výdělek zaměstnance nižší než minimální mzda (§ 111), na kterou by zaměstnanci vzniklo právo v kalendářním měsíci, v němž vznikla potřeba průměrný výdělek uplatnit, zvýší se průměrný výdělek na výši odpovídající této minimální mzdě; to platí také při uplatnění pravděpodobného výdělku (§ 355).

 

Svátky a měsíční mzda

Stanovisko k problému zda se u fixních měsíčních mezd mají do odpracované doby započítat také svátky.

Podstatou měsíční mzdy je stanovení výše mzdy za předpokladu že zaměstnanec odpracuje všechny pracovní dny.

Počet pracovních dnů v daném měsící není rozhodující. Není rozhodující ani počet dnů volna (soboty, neděle svátky) za daný měsíc.

 

Důležité je ustanovení § 115, zákoníku práce, které řeší náhrady za svátek:

(3) Zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku nebo jeho části za mzdu nebo část mzdy, která mu ušla v důsledku svátku.

 

Dle tohoto ustanovení zaměstnanci za svátek náleží náhrada mzdy, nikoliv mzda nebo plat.

 

Pro výpočet průměrného výdělku se odpracovaná doba definuje:

Za odpracovanou dobu se považuje doba, za kterou zaměstnanci přísluší mzda nebo plat. Nikoliv náhrada mzdy (svátek, dovolená..)

 

Z výše uvedeného jednoznačně plyne, že svátek nelze do PV započítávat.

 

Otazkou zůstává zda u měsičních mezd poskytovat náhrady za svátek či nikoliv.

Tomuto tématu se věnujeme v kapitole Mzdy, Nepřítomnost, Svátek.

 

Minimální hodinový výdělek

Dle § 357 Zákoníku práce se minimálnívýdělek zvýší na úroveň minimální mzdy.

 

Pravděpodobný průměrný hodinový výdělek

Jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, použije se pravděpodobný výdělek.

 

Vzorec pro výpočet

Pravděpodobný výdělek = měsiční hrubá mzda / týdenní pracovní doba / koeficient (4,348)

 

Průměrný hodinový hrubý výdělek

Průměrný výdělek se zjišťuje jako průměrný hodinový výdělek.

 

Průměrný měsíční hrubý výdělek

Pokud je nutné pro pracovně právní účely použít průměrný měsíční výdělek, je stanoven jednotný přepočtový koeficient a není možné jej počítat jiným způsobem.

 

Koeficent

Koeficient se stanovuje jako univerzální (pro všechny roky), není nutné jej měnit.

Vychází se z zoho, že průměrný rok má 365,25 dne.

Průměrný počet týdnů se poté vypočte: 365,25 dní / 12 měsíců / 7 dní v týdnu = 4,348

Koeficent = 4,348

 

Výpočet měsíčního výdělku

Průměrný měsíční výdělek se stanoví jako:

 

Průměrný měsíční výdělek = Průměrný hodinový výdělek  * týdenní pracovní doba zaměstnance  * koeficient

 

Průměrný měsíční čistý výdělek

Průměrný měsíční čistý výdělek se počítá z průměrného měsíčního výdělku hrubého.

Od průměrného měsíčního hrubého výdělku se odečte:

  • pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
  • pojistné na všeobecné zdravotní pojištění
  • zálohu na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

 

Pro výpočet se použijí sazby platné v měsíci, kdy se průměrný výdělek zjišťuje.

Z průměrného měsíčního hrubého výdělku se tedy spočítá čistá mzda (tak jako by se jednalo o výplatu)

Do výpočtu se započítají u uplatňované slevy na dani z příjmů.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference