Penále za doměřenou daň

 

Pokud  finanční úřad doměří daň, vyměří současně penále ve výši 20 % doměřené daně.

K vyměřenému penále vyměří navíc úrok z prodlení za každý den opoždění.

Pokud daň doplácíme na základě našeho dodatečného daňového přiznání, zaplatíme jen úrok z prodlení.

 

§251 daňového řádu

(1) Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit penále z částky doměřené daně tak, jak byla stanovena oproti poslední známé dani, ve výši

  • a) 20 %, je-li daň zvyšována,
  • b) 20 %, je-li snižován daňový odpočet, nebo
  • c) 1 %, je-li snižována daňová ztráta.

(2) Správce daně sníží penále podle odstavce 1 písm. a) o penále podle odstavce 1 písm. c), pokud povinnost k jeho úhradě vznikla z důvodu uplatnění ztráty v rozsahu snížení daňové ztráty, které bylo penalizováno.


(3) Správce daně rozhodne o povinnosti uhradit penále v rámci dodatečného platebního výměru a současně je předepíše do evidence daní. Penále je splatné ke stejnému dni jako doměřená daň.


(4) Pokud je doměřována daň podle dodatečného daňového přiznání nebo dodatečného vyúčtování, povinnost uhradit penále z částky, která je v něm uvedena, nevzniká.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference