Veřejná sbírka

 

Veřejné sbírky upravuje zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách.

 

Podle tohoto zákona rozumíme veřejnou sbírkou získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména:

 • humanitární nebo charitativní,
 • rozvoj vzdělání,
 • tělovýchovy nebo sportu,
 • ochranu kulturních památek, tradic nebo životního prostředí.

 

Sbírku je oprávněna konat pouze právnická osoba (na kterou nebyl prohlášen konkurz a která není v likvidaci). Právnickou osobou se rozumí obec, kraj nebo ostatní právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky.

 

Kontrola a dozor nad konáním sbírek

Kontrolu a dozor nad konáním veřejných sbírek provádí krajský úřad.

Právnická osoba je povinna podat do tří měsíců od ukončení sbírky (v případě koná-li se veřejná sbírka dále než jeden rok každoročně) celkové (průběžné) vyúčtování sbírky, kde uvede:

 • výši hrubého výtěžku,
 • výši čistého výtěžku,
 • skutečné náklady spojené s konáním sbírky,
 • zda a jakým způsobem bylo použito čistého výtěžku ke stanovenému účelu sbírky,
 • jiné doklady dle způsobu realizace sbírky (sběrací listiny, potvrzení
  o rozpečetění pokladniček, bankovní výpisy aj.).

 

Zdanění příjmů

Příjmy z veřejné sbírky jsou osvobozené od daně (viz §4a, písmeno k) zákona o daních z příjmů.

 

Legislativa

Zákon o daních z příjmů § 4a - Osvobození bezúplatných příjmů

Od daně z příjmů fyzických osob se osvobozuje bezúplatný příjem

j) poplatníka, který jej nejpozději do konce kalendářního roku následujícího po roce jeho přijetí prokazatelně použije na vzdělávání, pokud tento příjem není příjmem ze závislé činnosti, nebo na léčení, úhradu sociálních služeb nebo na zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené, jakož i přímé poskytnutí takové pomůcky; nedojde-li ke splnění podmínek pro osvobození příjmu, je tento příjem příjmem podle § 10 v posledním zdaňovacím období, ve kterém mohly být podmínky pro osvobození splněny,

 

k) na humanitární nebo charitativní účel nebo z veřejné sbírky,

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference