Změny účtové osnovy od roku 2016

 

Od roku 2016 se ruší následující účtové skupiny:

  • účtová skupina 58 – Mimořádné náklady (v jejím původním významu)
  • účtová skupina 68 – Mimořádné výnosy
  • účtové skupina 61 – Změny stavu zásob vlastní činnosti
  • účtová skupina 62 – Aktivace

Zakládá se účtová skupina "58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace"

Tato nová skupina přebírá účtování za rušené skupiny "61" a "62".

 

Ruší se všechny výsledkové mimořádné účty, tím tedy zaniká i pojem "Mimořádný hospodářský výsledek".

 

Účet do 31.12.2015 Účet od 1.1.2016
582 – Škody 549 – Manka a škody z provozní činnosti
 nebo 569 – Manka a škody na finančním majetku
584 – Tvorba a zúčtování mimořádných rezerv 554 – Tvorba a zúčtování ostatních rezerv
 nebo 574 – Tvorba a zúčtování finančních rezerv
588 – Ostatní mimořádné náklady 548 – Ostatní provozní náklady
 nebo 568 – Ostatní finanční náklady
611 – Změna stavu nedokončené výroby 581 – Změna stavu nedokončené výroby
612 – Změna stavu polotovarů 582 – Změna stavu polotovarů
613 – Změna stavu výrobků 583 – Změna stavu výrobků
614 – Změna stavu zvířat 584 – Změna stavu zvířat
621 – Aktivace materiálů a zboží 585 – Aktivace materiálů a zboží
622 – Aktivace vnitropodnikových služeb 586 – Aktivace vnitropodnikových služeb
623 – Aktivace dlouhodobého nehm. majetku 587 – Aktivace dlouhodobého nehm. majetku
624 – Aktivace dlouhodobého hm. majetku 588 – Aktivace dlouhodobého hm. majetku
688 - Ostatní mimořádné výnosy 649 - Mimořádné provozní výnosy
nebo 669 - Mimořádné finanční výnosy

 

Překlopením účtování z výnosů do nákladů se změny stavu (61) a aktivace (62) již nepočítají do obratu, na základě kterého se rozhoduje např. o kategorizaci účetních jednotek nebo o plátcovství DPH.

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference