Daňová kontrola

 

Právní úpravu daňové kontroly řeší § 85 až § 88 daňového řádu.

 

Lhůta pro zahájení daňové kontroly

Správce daně je vázán lhůtou pro stanovení daně v § 148 daňového řádu.

 

(1) Daň nelze stanovit po uplynutí lhůty pro stanovení daně, která činí 3 roky. Lhůta pro stanovení daně počne běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení, nebo v němž se stala daň splatnou, aniž by zde byla současně povinnost podat řádné daňové tvrzení.

 

(2) Lhůta pro stanovení daně se prodlužuje o 1 rok, pokud v posledních 12 měsících před uplynutím dosavadní lhůty pro stanovení daně došlo k

 • a) podání dodatečného daňového tvrzení nebo oznámení výzvy k podání dodatečného daňového tvrzení, pokud tato výzva vedla k doměření daně,
 • b) oznámení rozhodnutí o stanovení daně,
 • c) zahájení řízení o mimořádném opravném nebo dozorčím prostředku,
 • d) oznámení rozhodnutí ve věci opravného nebo dozorčího prostředku, nebo
 • e) oznámení rozhodnutí o prohlášení nicotnosti rozhodnutí o stanovení daně.

 

(3) Byla-li před uplynutím lhůty pro stanovení daně zahájena daňová kontrola, podáno řádné daňové tvrzení nebo oznámena výzva k podání řádného daňového tvrzení, běží lhůta pro stanovení daně znovu ode dne, kdy byl tento úkon učiněn.

 

(4) Lhůta pro stanovení daně neběží po dobu

 • a) řízení, které je v souvislosti se stanovením daně vedeno před soudem ve správním soudnictví a před Ústavním soudem,
 • b) řízení o otázce, o níž je příslušný rozhodnout soud a která je nezbytná pro správné stanovení daně,
 • c) trestního stíhání pro daňový trestný čin související s touto daní,
 • d) od zmeškání odvolací lhůty proti rozhodnutí o stanovení daně až do oznámení rozhodnutí o jejím navrácení v předešlý stav,
 • e) od marného uplynutí úložní doby až do dne doručení rozhodnutí, kterým je prohlášena neúčinnost doručení rozhodnutí vydaného v nalézacím řízení, nebo
 • f) ode dne odeslání žádosti o mezinárodní spolupráci při správě daní až do dne obdržení odpovědi na tuto žádost nebo do dne odeslání oznámení o ukončení mezinárodní spolupráce při správě daní v dané věci.

 

(5) Lhůta pro stanovení daně končí nejpozději uplynutím 10 let od jejího počátku podle odstavce 1.


(6) V důsledku jednání, které bylo předmětem pravomocného rozhodnutí soudu o spáchání daňového trestného činu, lze daň stanovit do konce druhého roku následujícího po roce, v němž nabylo rozhodnutí soudu právní moci, bez ohledu na to, zda již uplynula lhůta pro stanovení daně.


(7) Pokud daňový subjekt podá řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení a současně tvrzenou daň včetně jejího příslušenství uhradí, je-li toho třeba pro zánik trestnosti daňového trestného činu z důvodu účinné lítosti, lze daň stanovit bez ohledu na to, zda již uplynula lhůta pro stanovení daně.

 

V průběhu kontroly nelze podat dodatečné přiznání

V průběhu kontroly nelze podat dodatečné přiznání ke kontrolované dani (viz. § 141, odst.6 daňového řádu).

 

Skončení daňové kontroly

Po skončení daňové kontroly správce daně sepíše zprávu o daňové kontrole.

 

Doměření daně

Na základě výsledků daňové kontroly je správce daně oprávněn doměřit daň z moci úřední (viz. § 143, odst.3 daňového řádu).

 

Správce daň doměří dodatečným platebním výměrem.Za odůvodnění bude považována zpráva o daňové kontrole (§ 147 odst.4 daňového řádu).

 

V rámci dodatečného platebního výměru správce daně rozhodne o povinnosti uhradit penále z doměřené daně (dle § 251 daňového řádu).

 

Odvolání

Daňový subjekt se může proti dodatečnému platebnímu výměru odvolat.

 

Splatnost doměřené daně určuje daňový řád v § 143 odst. 5, podle kterého bude doměřená daň splatná v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci platebního výměru.

 

Odvolání sice nemá odkladný účinek, ale jeho podáním dochází k odložení splatnosti doměřené daně.

 

To znamená, že dodatečně doměřená daň bude splatná až po případném zamítnutí odvolání.

Nevýhodou tohoto opožděného zaplacení doměřené daně je, že pokud poplatník s odvolání neuspěje, musí kromě doměřené částky zaplatit i úrok z prodlení, a to od původní splatnosti platebního výměru.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference