Dohoda o ukončení pracovního poměru

 

Dohoda je uzavřena, jakmile se oba účastníci shodli na jejím obsahu.

 

Dohodu o rozvázání pracovního poměru uzavírají zaměstnavatel a zaměstnanec písemně. (Zákoník práce § 49)

 

V dohodě se sjedná den, kterým končí pracovní poměr. Zaměstnavatel je povinen vydat jedno vyhotovení dohody zaměstnanci.


Pokud o to zaměstnanec požádá, je zaměstnavatel povinen uvést do dohody důvod skončení pracovního poměru.

 

Odstupné

Zaměstnanci vzniká nárok na odstupné pokud došlo k dohodě z těchto důvodů:

  • a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
  • b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
  • c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách
  • d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference