Co je součástí stavby

 

Velkým problémem bývá zjištění, zda kupované zařízení je součástí stavby nebo se jedná o samostatnou movitou věc.

Tato skutečnost má velký význam pro dobu odepisování daného zařízení.

 

Právní úprava v daních z příjmů

Co není součást stavby uvádí § 26, písmeno f) zákona o daních z příjmů:

Za samostatné movité věci se považují také výrobní zařízení, jakož i zařízení a předměty sloužící k provozování služeb (výkonů) a účelová zařízení a předměty, která s budovou nebo se stavbou netvoří jeden funkční celek, i když jsou s ní pevně spojeny.

 

V příloze 1 Třídění hmotného majetku do odpisových skupin zákona o daních z příjmů se uvádí:
+++++) Nedílnou součástí domů, budov a staveb (stavebních děl) jsou zařízení a předměty, které z hlediska stavebního díla umožňují jeho funkci a účel, ke kterému je určeno.

Takováto zařízení a předměty musí být se stavebním dílem pevně spojena a nelze je demontovat, aniž by došlo ke znehodnocení funkce a účelu stavebního díla, a jsou zpravidla součástí celkové dodávky stavebního díla.

Ministerstvo vydalo pokyn GFŘ-D-6 (dříve D-190 a D-300), kde v odstavci K § 26 některá zařízení blíže specifikuje.

 

Soudní rozhodnutí

Nejvyšší správní soud vydal dne 17.9.2010 rozsudek č. j. 5 Afs 3/2010 - 144, který se danou problematikou zabývá.

 

V rozsudku se uvádí:

Funkce a účel stavebního díla jsou přitom vymezeny v kolaudačním rozhodnutí.

 

Citujeme z daného rozsudku:

V některých případech tak může být např. klimatizace nezbytná pro funkci a účel stavby, v jiných případech nikoli.

 

Nepochybně bude součástí stavby, bude-li se např. jednat o provoz mrazírny, závodu na zpracování masa.

 

Stejně tak např. administrativní místnosti, které mají povahu trvalého pracoviště nebo pobytu, musí být větratelné okny nebo musí být vybaveny klimatizací, rovněž např. určitá oddělení v nemocnicích bez klimatizace nemohou být provozuschopná.

 

V některých případech tedy bude centrální klimatizace sestávající z centrální pohonné jednotky a z klimatizačních rozvodů podmínkou vydání stavebního povolení a kolaudace.

V těchto příkladmo uvedených případech je klimatizace jako celek (pohonná jednotka, rozvody) nezbytná, umožňuje funkci a účel stavby.

Výdaje na ni jsou (za podmínek § 33 ZDP) technickým zhodnocením.

 

V jiných případech klimatizace není nezbytná; bude se to týkat např. staveb s přirozeným větráním.

Pokud by si takovou klimatizaci dodatečně pořídil vlastník například rodinného domu nebo bytu (v němž současně i podniká), pak by klimatizace byla považována pro účely zákona o daních z příjmů za samostatnou věc.

V takovém případě její absence neznemožňuje funkci a účel stavby.

 

Dále se soud v rozsudku vyjadřuje k pokynům MF:

Závěr o správnosti zařazení do odpisové třídy opřely správní orgány rovněž o pokyn ministerstva financí D-190, resp. D-300, který byl vydán k jednotnému uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů.

 

Nejvyšší správní soud, co se týče předmětného pokynu ministerstva financí, musí konstatovat, že pokyn ministerstva financí vyjadřuje sice záměr, ale neodpovídá textu zákona.

Citovaný pokyn nediferencuje mezi druhy staveb podle účelu a funkce a jde nad rámec zákona.

 

Závěr

Pro určení, zda dané zařízení je součástí budovy je zásadním kriteriem funkce a účel, ke kterému je stavba určena a zkolaudována.

 

V případě, že daná věc není součástí kolaudace, jedná se o samostatnou movitou věc včetně případných rozvodů.

 

Další rozbory

Další rozbor problematiky nalezente zde (bohužel jsme se nedopátrali autora).

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference