Oceňování cenných papírů

 

Ocenění v okamžiku pořízení

CP se k okamžiku pořízení oceňují pořizovací cenou (poplatky, provize), bez úroků.
Nejdříve se účtuje na kalkulační účet 043 – pořízení dlouhodobého fin. majetku nebo na účet 259 – pořizovaní krátkodobého fin.majetku.
Při oceňování úbytků se používají metody průměrných cen nebo FIFO.

Ocenění k rozvahovému dni

K rozvahovému dni je nutno cenné papíry ocenit.

 

UPOZORNĚNÍ:

Dle § 27, odst.7  zákona o účetnictví se oceňování nepoužije na mikro účetní jednotky.

 

Ocenění reálnou hodnotou

Dle § 27 zákona o účetnictví se oceňují reálnou hodnotou cenné papíry, s výjimkou

 • cenných papírů držených do splatnosti
 • dluhopisů neurčených účetní jednotkou k obchodování
 • cenných papírů představujících účast v ovládané osobě
 • cenných papírů představujících účast v osobě pod podstatným vlivem 
 • cenných papírů emitovaných účetní jednotkou,

Reálná hodnota je tržní hodnota vyhlášená na burze.

Změny reálných hodnot cenných papírů určených účetní jednotkou k obchodování s cílem dosahovat zisk z cenových rozdílů v krátkodobém horizontu se účtují jako finanční náklad nebo finanční výnos (viz § 51 zákona č.500/2002 Sb.).

Tyto účetní operace jsou daňově účinné, snižují nebo zvyšují základ daně (viz. § 23 odst. 3 písm. c) bod 4 a a § 25 odst. 1 písm. zh)  zákona o daních z příjmů).

 

Majetkové cenné papíry určené k obchodování:

 • zvýšení hodnoty  se účtuje na účet 664 - Výnosy z přecenění cenných papírů   
 • snížení hodnoty  se účtuje na účet 564 - Náklady z přecenění cenných papírů     

 

Dluhové cenné papíry určené k obchodování:

 • zvýšení hodnoty  se účtuje na účet 666- Výnosy z krátkodobého finančního majetku
 • snížení hodnoty  se účtuje na účet 566 - Náklady z krátkodobého finančního majetku

 

Ocenění protihodnotou

Dle § 27 odst.6 zákona o účetnictví se  majetkové podíly mohou ocenit protihodnotou.

Postup ocenění uvádí § 51 zákona č.500/2002 Sb.

Změny reálných hodnot se účtují obdobně jako ocenění ekvivalencí prostřednictvím rozvahových účtů v účtové skupině 41 - Základní kapitál a kapitálové fondy.

V případě účtování do nákladů a výnosů s nejdná o daňově účinné operace (viz. v § 23 odst. 4 písm. i zákona o daních z příjmů)

 • zvýšení hodnoty  se účtuje na účet 414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků    
 • snížení hodnoty  se účtuje na účet 414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků   

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference