Zaměstnanci pracující v cizině

 

Zaměstnanci s výkonem práce v cizině se do průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců nezapočítavají.

Zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti řeší výkon povolání na území České republiky.

Pod tento zákon spadají i cizinci pracující na území ČR, zrcadlově, tedy zaměstnanci pracující v jiném státě pod tento zákon spadat nemohou.

Zaměstnanec s výkonem práce v cizině spadá pod zákon o zaměstnanosti v daném státě.

 

 

Legislativa

 

Zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti

§ 3
Účastníci právních vztahů

(1) Účastníky právních vztahů podle tohoto zákona jsou

  • a) Česká republika, za kterou jedná ministerstvo a Úřad práce,
  • b) fyzické osoby, které mají způsobilost být zaměstnancem;2) fyzickými osobami jsou státní občané České republiky a za stejných podmínek cizinci,3) kteří splňují podmínky pro zaměstnávání stanovené tímto zákonem,
  • c) zaměstnavatelé; za zaměstnavatele se považuje rovněž odštěpný závod zahraniční právnické osoby nebo zahraniční fyzická osoba oprávněné podnikat na území České republiky podle zvláštních právních předpisů; pro účely § 87 odst. 1 a 3, § 93, § 102 odst. 2 a § 126 se za zaměstnavatele považuje rovněž


1. odštěpný závod s umístěním na území České republiky, do něhož je cizinec, který je držitelem karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie vydaných podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky (dále jen „karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance“) nebo povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem Evropské unie, převeden z obchodní korporace se sídlem mimo území členských států Evropské unie, k níž tento odštěpný závod náleží, nebo

2. obchodní korporace se sídlem na území České republiky, do níž je cizinec, který je držitelem karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem Evropské unie, převeden z obchodní korporace se sídlem mimo území členských států Evropské unie, jež je vůči obchodní korporaci se sídlem na území České republiky ovládající nebo ovládanou osobou101) nebo jsou obě tyto obchodní korporace ovládány stejnou ovládající osobou,

d) právnické a fyzické osoby a další subjekty podle zvláštních právních předpisů6) vykonávající činnosti podle tohoto zákona.

(2) Státní příslušník jiného členského státu Evropské unie (dále jen "občan Evropské unie") a jeho rodinný příslušník7) mají stejné právní postavení v právních vztazích upravených tímto zákonem jako občan České republiky, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(3) Rodinní příslušníci občana České republiky, kteří nejsou státními příslušníky České republiky ani jiného členského státu Evropské unie, mají v právních vztazích upravených tímto zákonem stejné právní postavení jako občan České republiky, pokud tento zákon nestanoví jinak.

 

§ 5a
Za zaměstnání se pro účely § 87 odst. 1 a 3, § 89 odst. 4 a § 93 považuje vnitropodnikové převedení.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference