Elektronické služby

 

Typičtí posyktovatelé těchto služeb:

 • Google Adwords - placená reklamu za klik
 • Seznam Sklik - placená reklama za klik
 • Facebook
 • Google cloud - GSuite - jedná se o sadu aplikací Google Apps (Gmail, Google Disk a Dokumenty, Google Kalendář, Hangouts, …)

 

Vybrané typy elektronických služeb

Dle zákona o DPH a nařízeny Rady (EU) jsou elektronickou službou zejména:

 • hostování internetových stránek a dálková údržba programů a zařízení (zahrnuje i online uchovávání dat a online poskytování prostoru na disku na žádost),
 • dodání programového vybavení a jeho aktualizace (včetně online automatizované instalace filtrů na internetových stránkách a online automatizované instalace bezpečnostních bran),
 • dodání obrázků, textů a informací a zpřístupňování databází (zahrnuje také digitalizovaný obsah knih, odebírání online novin a časopisů, statistické údaje ohledně návštěvnosti internetových stránek, online aktuality, dopravní informace a zprávy o počasí, poskytování prostoru pro reklamu včetně bannerových reklam na internetových stránkách),
 • dodání hudby, filmů a her, včetně hazardních her a loterií, a dodání politických, kulturních, uměleckých, sportovních, vědeckých a zábavných pořadů a událostí,
 • poskytnutí výuky na dálku (automatizovaná výuka na dálku, která je pro svůj provoz závislá na internetu nebo podobné elektronické síti a jejíž provoz vyžaduje omezený lidský zásah s výjimkou případů, kdy je internet používán jako nástroj pro komunikaci mezi učitelem a studentem).

 

Služby rozhlasového a televizního vysílání:

 • rozhlasových nebo televizních pořadů přes rozhlasovou nebo televizní síť,
 • živé vysílání rozhlasových nebo televizních pořadů na internetu (IP streaming).

 

Telekomunikační služby:

 • pevné a mobilní telefonní služby,
 • videofonní služby,
 • telefonní služby poskytované přes internet,
 • fax, telegraf, dálnopis
 • přístup na internet.

 

Elektronickou službou není

Pro účely DPH se za telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání ani elektronicky poskytované služby naopak nepovažují:

 • zboží objednané elektronicky;
 • tiskoviny (noviny, časopisy, knihy);
 • hry, filmy, hudba na hmotných nosičích (např. CD, DVD, videokazetách);
 • služby právníků a poradců, kteří radí svým klientům elektronickou poštou;
 • vstupenky na kulturní, sportovní, vzdělávací a podobné akce rezervované online;
 • ubytování, pronájem vozidel, přeprava cestujících a podobné služby rezervované online

 

Místo plnění

Od 1. 1. 2015 je pro určení místa plnění u vybraných elektronických služeb rozhodující místo usazení příjemce služby.

Na místo plnění nebude mít vliv, zda službu poskytuje subjekt z EU či ze třetí země.

Při poskytování elektronických služeb subjektům do třetích zemí (mimo EU), je místo plnění vždy ve třetí zemi a tyto služby tak nepodléhají DPH na území EU.

 

Místo plnění pro osoby nepovinné k dani

Osoba nepovinná k dani je soukromá osoba, která nepodniká.

Zákon o DPH, § 10i:

(1) Místem plnění při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani je místo příjemce služby určené podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o

a) telekomunikační službu,

b) službu rozhlasového a televizního vysílání, nebo

c) elektronicky poskytovanou službu.

 

Poskytovatel služby

Aby nebylo třeba se registrovat k DPH ve více státech EU, je nově zavedeno "zjednodušené správní místo" (tzv. "Mini One Stop Shop")

Podstatou MOSS  je to aby se poskytovatel služby nemusel registrovat ve všech členských zemí EU.

Poskytovatel uvedených služeb plní své povinnosti (zejména podání daňových přiznání a úhrady daně) ve státě registrace, v daňovém přiznání uvede plnění v členění podle jednotlivých členských států a členský stát, ve kterém bude daň přiznána a uhrazena, tuto daň přepošle státu spotřeby služby.

Pokud společnost, která tyto služby poskytuje, nemá sídlo v některém z členských států EU, pak je jí systémem MOSS přiřazeno DIČ, které začíná kódem EU

Nákup služby osobou povinnou k dani

 Osoba poinná k dani je podnikatel (společnost s.r.o., OSVČ..)

 

Plátce DPH

Pokud jste plátce DPH, dostanete fakturu za službu bez DPH v režimu "reverse charge".

Z této faktury si vypočítáte DPH a současně si tuto vypočtenou DPH také nárokujete.

 

Daň vykážete v daňovém přiznání na řádku 5 a současně nárok na odpočet daně na řádku 43.
V kontrolním hlášení se vám toto přijaté zdanitelné plnění objeví v oddíle A2.

Pokud službu nakoupíte od firmy z třetí země (t.j. od firmy mimo EU), tak je postup totožný jako při nákupu od firmy z EU.

Z této faktury si vypočítáte DPH a současně si tuto vypočtenou DPH také nárokujete.

V daňovém přiznání se daň vykáže na řádku 12 a odpočet daně na řádku 43.
V kontrolním hlášení se toto přijaté plnění objeví v oddíle A2, ale bez vyplněného VAT number (DIČ). Kontrolní hlášení pak hlásí propustnou chybu, s tím že VAT number by mělo být vyplněno, což ale nelze, protože firma např. z USA žádný VAT nemá.

 

Neplátce DPH

Příjemce služby, který je osobou povinnou k dani (podnikatel) se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku a není plátcem daně, se dnem přijetí služby od osoby neusazené v tuzemsku stává osobou identifikovanou.
To znamená, že z přijaté služby musí odvést DPH aniž by měl nárok na odpočet DPH.

 

Nákup služby osobou nepovinnou k dani

Pokud jste soukromá osoba, která nepodniká, dostanete fakturu za službu včetně DPH.

Sazba daně se určí dle místa příjemce služby, v našem případě tedy dle České republiky.

 

Účtování

 

Google AdWords a Sklik

DPH se odvádí z celého zaplaceného kreditu (jedná se o platbu za službu, takže se musí odvést z platby DPH).

Doporučujeme celý zaplacený kredit účtovat jako reklamní náklad.

Na konci roku zjistíme zůstatek kreditu a tento zůstatek odúčtujeme z nákladů.

 

Zaplatili jsme kredit Googlu ve výši 10.000,- Kč

Platbu v bance máme zaúčtovanou na účtu 314 - Zaplacené zálohy.

Od Googlu si stáhneme fakturu, kterou zaúčtujem následovně.

Žádné případné čerpání kreditu uvedené na faktuře neúčtujeme.

Text DPH Částka Účet Strana Poznámka
Zaplacená reklama nsEU21 10.000,- 518 MD -
Nákup služeb z EU 21% - 2.100,- 343.n MD -
Uskutečněná z nákupu služeb z EU 21% - 2.100,- 343.p D -
Vyúčtování zálohy - -10.000,- 314 MD -
Závazek celkem - 0,- 321 D -

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference