Samostatný základ daně

 

Se zavedením dvou sazeb z daně z příjmů (15% a 23%), byl pro některé příjmy zaveden pojem samostatný základ daně.

Tento základ daně je zdaněn pouze 15%. Z těchto příjmů se tedy neodvádí 23%, nezávisle na jejich výši.

Co ptaří do samostatného základu daně

Do samostatného základu daně se zahrnují veškeré příjmy z podílů na zisku, vypořádacích podílů, podílů na likvidačním zůstatku nebo jim obdobná plnění, a to ve výši včetně daně sražené v zahraničí, plynoucí rezidentům ze zdrojů v zahraničí v příslušném zdaňovacím období, přitom se nezahrnují příjmy osvobozené od daně.

Jednotlivý příjem z vypořádacího podílu nebo podílu na likvidačním zůstatku anebo z obdobného plnění zahrnovaného do samostatného základu daně se snižuje o nabývací cenu podílu na obchodní korporaci. Obdobně se postupuje i u nerezidenta, pokud příjmy z podílů na zisku, vypořádacích podílů, podílů na likvidačním zůstatku nebo jim obdobná plnění plynoucí ze zahraničí se přičítají jeho stálé provozovně umístěné na území České republiky.

Samostatný základ daně se zdaňuje sazbou ve výši 15 %, přitom lze započíst daň zaplacenou v zahraničí na tuto daň. Uplatnění slev na dani na tuto daň zákon o daních z příjmů výslovně vylučuje. Daň je součástí výsledné daně vypočítané v daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob. Daň ze samostatného základu daně se však nezahrnuje do poslední známé daňové povinnosti pro účely stanovení záloh.

 

Vyplnění přiznání

Příjmy se píší na přiznání do řádku 74a - Daň ze samostatného základu daně (částka z ř. 414 přílohy č.4)

Jednotlivé příjmy se rozepíší v příloze č.4

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference