Odpisové skupiny nemovitosti

 

Pro správné zatřídění budy je nejdříve nutno v Klasifikaci stavebních děl CZ-CC najít kód CZ-CC.

 

Dle tohoto kódu se poté v příloze zákona o daních z příjmů dohledá odpisová skupina.

 

Příklad :

Hledáme zatřídění veterinární kliniky.

V klasifikaci jsme našli následující položku:

Kód CZ-CC Položka
123012 Budovy pro obchod a služb

 Z daného kódu je zřejmé, že budova patří do páté odpisové skupiny (není uvedena v 6.skupině).

 

Jak zatřídit stavbu

Stavební dílo (dům, budova, jiná stavba) se zařazuje do odpisové skupiny podle jeho hlavního užívání v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Budova užívaná k více různým účelům se zařadí do odpisové skupiny podle toho, k jakému účelu je používán převažující podíl celkové využitelné podlahové plochy.

Nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, byly do konce roku 2007 zařazovány pro účely daňového odpisování do 5. odpisové skupiny, a to i v případě, že byly vymezeny jako jednotka v budově zařazené do šesté odpisové skupiny.

 

Od roku 2008 se podle Přílohy č. 1 k ZDP nebytové prostory vymezené v budově jako jednotky odpisují ve stejné odpisové skupině, v jaké se odpisuje příslušná budova, ve které se nalézají (např. nebytové prostory vymezené jako jednotky v dřevěných budovách se odpisují ve 4. odpisové skupině, nebytové prostory vymezené jako jednotky ve zděné budově se odpisují v 5. odpisové skupině apod.).

Vzhledem k tomu, že u této změny nebylo přijato v příslušné novele ZDP žádné přechodné opatření, bylo třeba nebytové jednotky v budovách zařazených do 6. odpisové skupiny (např. nebytové jednotky v administrativní budově), které byly do roku 2007 odpisovány v 5. odpisové skupině, přeřadit od roku 2008 do 6. odpisové skupiny.

 

Druhá odpisová skupina

16.23.20 Montované stavby ze dřeva

22.23.20 Montované stavby z plastu

Stavba není spojena se zemí pevným základem.

 

Čtvrtá odpisová skupina

1. Budovy ze dřeva a plastů

Budova je spojená se zemí pevným základem.

 

Pátá odpisová skupina

1. Budovy, pokud nejsou uvedny v jiné položce (odpisové skupině)

To znamená, že do této skupiny patří všechny ostatní budovy.

Nemovitý majetek, které není uveden v příloze zákona, se zatřídí do páté skupiny ( § 30, odst.1 zákona o daních, paragraf uvádíme na stránce dole).

 

Šestá odpisová skupina

Pro rok 2004 byly do šesté odpisové skupiny zatříděny

  • hotely
  • administrativní budovy
  • obchodní domy
  • kulturní památky
  • muzea.....

V zákoně o daních z příjmů je přechodné ustanovení, které říká, že odpisová skupina šest se nepoužije pro hmotný majetek zaevidovaný u poplatníka do konce zdaňovacího období započatého v roce 2003. 


Bbudovy, které již měla firma v majetku v roce 2003 a předchozích letech, se budou odepisovat podle starých pravidel, tedy třicet let.

Doba padesát let platí pro objekty, které podnikatelé pořídili až v roce 2004 a později.

 
Technické zhodnocení nemá na změnu odpisové skupiny vliv.

Provedené technické zhodnocení u budov které byly pořízeny před rokem 2003 se zatřídí do stejné skupiny jako má daná budova.

 

Jak určit typ budovy

Někdy bývá problém určit o jaký typ budovy se jedná.

 

Bližší zatřídění naleznema v § 3  vyhlášky č. 137/1998 Sb:

Pro účely této vyhlášky se rozumějí

a) budova je nadzemní stavba prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí,

b) bytový dům je stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení,

c) rodinný dům je stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k bydlení; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví,

d)  stavba pro individuální rekreaci (například rekreační domek, chata, rekreační chalupa, zahrádkářská chata) je jednoduchá stavba, která svými objemovými parametry, vzhledem a stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinnou rekreaci,

e)  stavba pro shromažďování většího počtu osob je stavba s alespoň jedním prostorem určeným pro shromáždění nejméně 200 osob, v němž na jednu osobu připadá půdorysná plocha menší než 4 m2 (konferenční sály, divadla, kina, koncertní síně, taneční sály, sportovní haly, tribuny apod.),

f) stavba pro obchod je stavba, která obsahuje celkovou prodejní plochu větší než 2000 m2 (například velkoprodejny, nákupní střediska, obchodní domy),

g) stavba ubytovacího zařízení je stavba nebo její část, kde je veřejnosti poskytováno přechodné ubytování a služby s tím spojené; ubytovacím zařízením není bytový a rodinný dům a stavba pro individuální rekreaci; ubytovací zařízení se zařazují podle druhů do kategorií a podle požadavku na plochy a vybavení do tříd, které se označují hvězdičkami,

  1. hotel je ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služby s tím spojené (zejména stravovací); hotely se člení do pěti tříd; hotel garni má vybavení jen pro omezený rozsah stravování (nejméně snídaně) a člení se do čtyř tříd,
  2. motel je ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, poskytující přechodné ubytování a služby s tím spojené pro motoristy a člení se do čtyř tříd,
  3. penzion je ubytovací zařízení s nejméně pěti pokoji, s omezeným rozsahem společenských a doplňkových služeb, avšak s ubytovacími službami srovnatelnými s hotelem, a člení se do čtyř tříd,
  4. ostatní ubytovací zařízení jsou turistické ubytovny, kempy a skupiny chat (bungalovů), popřípadě kulturní nebo památkové objekty využívané pro přechodné ubytování,

h) ubytovací jednotka je jednotlivý pokoj nebo soubor místností, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na přechodné ubytování a jsou k tomuto účelu užívání určeny,

i)  stavba pro výrobu a skladování je stavba určená pro průmyslovou, řemeslnou a jinou výrobu, popřípadě služby mající charakter výroby, a dále pro skladování výrobků, hmot a materiálů, kromě staveb pro skladování uvedených pod písmenem j),

j)  zemědělská stavba je stavba pro chov hospodářských zvířat, skladování produktů živočišné výroby, přípravu a skladování krmiv a steliva, pěstování rostlin, skladování a posklizňovou úpravu produktů rostlinné výroby, skladování a přípravu prostředků výživy, přípravků na ochranu rostlin a rostlinných produktů a pro zemědělské služby,

k)  sítě technického vybavení jsou nadzemní nebo podzemní vedení včetně armatur, zařízení a konstrukcí na vedení, zabezpečující napojení území, obcí, jejich částí a staveb na jednotlivé druhy technického vybavení; podle účelu jsou sítě technického vybavení energetické (elektrická silová vedení, plynovodní a tepelná), vodovodní, stokové a telekomunikační, popřípadě jiná vedení (například produktovody),

l) byt je soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu užívání určen,

m) obytná místnost je část bytu (zejména obývací pokoj, ložnice, jídelna), která splňuje požadavky předepsané touto vyhláškou, je určena k trvalému bydlení a má nejmenší podlahovou plochu 8 m2; pokud tvoří byt jediná obytná místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m2,

n) pobytová místnost je místnost nebo prostor, která svou polohou, velikostí a stavebním uspořádáním splňuje požadavky k tomu, aby se v ní zdržovaly osoby (například kanceláře, dílny, ordinace, výukové prostory, pokoje ve zdravotnických zařízeních, hotelích a ubytovnách, halové prostory různého účelu, sály kin, divadel a kulturních zařízení, místnosti ve stavbách pro individuální rekreaci apod.),

o) malá čistírna je čistírna odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel,

p) normová hodnota je konkrétní technický požadavek obsažený v příslušné české technické normě ČSN, jehož dodržení považuje konkrétní ustanovení za splnění jím stanovených požadavků.

 

Příklad zatřídění nemovitostí

Typ budovy CZ-CC Odpisová skupina
hotel
121 111 6
motel
121 111 6
motorest 121 111 6
penzión 121 111 6
turistická ubytovna 121 211 5
chaty 121 211 (112) 5
budovy v rekreačních táborech 121 211 5

 

Zákon o daních z příjmů

§ 30

(1)

Stanovená doba odpisování se nevztahuje na hmotný majetek, u něhož došlo v průběhu odpisování k prodloužení doby odpisování. Stavební dílo (dům, budova, stavba) se zařazuje do odpisové skupiny podle jeho hlavního užívání v souladu se zvláštní právním předpisem. Při užívání budovy k několika účelům je pro zařazení do odpisové skupiny rozhodující převažující podíl užívání na celkové využitelné podlahové ploše. Hmotný majetek, který nelze zařadit do odpisových skupin podle příloze č. 1 k tomuto zákonu, s výjimkou uvedenou v odstavcích 6 až 8, zatříděný podle Klasifikace stavebních děl CZ-CC vydané Českým statistickým úřadem se zařadí do odpisové skupiny 5 a ostatní hmotný majetek zatříděný podle klasifikace produkce CZ-CPA se zařadí do odpisové skupiny 2.Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference