Typy služeb na nemovité věci

 

Služby vztahující se k nemovité věci

Za služby vztahující se k nemovité věci se podle čl. 31a odstavce 2 prováděcího nařízení Rady (EU) č. 282/2011 považují zejména tyto případy:

a) vypracování plánů budovy nebo části budovy určených pro určitou parcelu bez ohledu na to, zda budova je nebo není postavena (projekt na výstavbu stavby na určité parcele);

b) poskytování služeb stavebního dozoru nebo bezpečnostních služeb;

c) stavba budovy na pozemku, jakož i stavební a demoliční práce prováděné na budově nebo na jejích částech;

d) stavba trvalých staveb na pozemku, jakož i stavební a demoliční práce prováděné na trvalých konstrukcích, jako jsou potrubní systémy pro plyn, vodu, odpadní vodu a podobně,

e) práce na pozemku, včetně zemědělských služeb, jako je orba, setí, zavlažování a hnojení;

f) průzkum a posouzení rizika a celistvosti nemovitosti (práce statika);

g) oceňování nemovitosti, včetně případu, že je této služby potřeba pro účely pojištění, ke stanovení hodnoty nemovitosti jako zajištění úvěru nebo pro posouzení rizika a škod v rámci sporů;

h) pacht nebo nájem nemovitosti (jiný než skladování v nemovitosti, pokud není žádná část určena k výhradnímu užití nájemcem), včetně skladování zboží, u kterého je určitá část nemovitosti určena pro výlučné používání příjemcem (skladování zboží v určité části nemovitosti);

i) poskytování ubytování v hotelech nebo místech s podobnou funkcí, jako jsou prázdninové tábory nebo místa upravená k využívání jako tábořiště, včetně práva pobývat na určitém místě vyplývajícího z převodu práv dočasného užívání a podobně;

j) udělení nebo převod jiných práv než skladování a ubytování v hotelech, k užívání celé nemovitosti nebo její části, včetně povolení k užívání části nemovitosti, jako je poskytování rybolovných a lovných práv nebo přístupu do salónků na letištích nebo využívání infrastruktury, za které se vybírá mýty, například mostu nebo tunelu;

k) údržba, renovace a opravy budovy nebo její části, včetně práce, jako je čištění, obkládání, tapetování, a pokládání dřevěných podlah;

l) údržba, renovace a opravy trvalých konstrukcí, například potrubních systémů pro plyn, vodu, odpadní vody a podobně;

m) instalace nebo montáž strojů nebo zařízení, které se po instalaci nebo montáži považuje za nemovitost;

n) údržba a opravy, inspekce a kontrola strojů nebo zařízení, pokud se tyto stroje nebo zařízení považují za nemovitost;

o) jiná správa nemovitostí než správa portfolia investic do nemovitostí, která spočívá v provozování obchodních, průmyslových nebo obytných nemovitostí vlastníkem nemovitosti nebo na jeho účet;

p) zprostředkování v případě prodeje, pachtu nebo pronájmu nemovitosti a při zřizování nebo převodu některých práv k nemovitosti nebo věcných práv k nemovitosti;

q) právní služby související s převodem vlastnictví nemovitosti, se zřizováním nebo převodem některých práv k nemovitosti nebo věcných práv k nemovitosti, například notářské úkony, nebo s vypracováním smlouvy o prodeji nebo koupi nemovitosti, a to i v případě, že vlastní transakce vedoucí k právní změně u nemovitosti není dokončena.

 

Služby, které se nevztahují k nemovité věci

Z odstavce 3 čl. 31a prováděcího nařízení Rady vyplývá, které služby nejsou považovány za služby související s nemovitostí. U těchto služeb se stanoví místo plnění podle obecných principů uplatnění DPH. Jedná se zejména tyto případy:

a) vypracování plánů pro budovu nebo její části, pokud nejsou určeny pro konkrétní parcelu (unifikované projekty);

b) skladování zboží v nemovitosti, pokud žádná určitá část nemovitosti není určena k výhradnímu užívání příjemcem;

c) reklamní služby, i když zahrnují použití nemovitosti;

d) zprostředkování při poskytování ubytování v hotelech nebo místech s podobnou funkcí, jako jsou prázdninové tábory nebo místa určená k využívání jako tábořiště, pokud zprostředkovatel jedná jménem a na účet jiné osoby;

e) poskytnutí místa pro stánek na veletrhu nebo výstavě spolu s jinými souvisejícími službami, které umožňují vystavovateli vystavit předměty, například projekt stánku, přeprava a skladování předmětů, poskytnutí přístrojů, pokládka kabelů, pojištění, reklama;

f) instalaci nebo montáž, údržbu a opravu, inspekci nebo kontrolu přístrojů nebo zařízení, které není ani se nestane součástí nemovitosti;

g) správu portfolia investic do nemovitostí;

h) jiné právní služby než uvedené jako služby vztahující se k nemovité věci v předchozím odstavci pod písm. q), v souvislosti se smlouvami, včetně poradenství týkajícího se podmínek smlouvy o převodu nemovitosti nebo provádění takové smlouvy nebo prokázání existence takové smlouvy, pokud tyto služby nesouvisejí s převodem vlastnictví k nemovitosti.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference