Výpočet DPH při dovozu zboží

 

Daňový doklad při dovozu zboží


Dle § 33 Zákona o DPH se za daňový doklad při dovozu zboží do tuzemska považuje

  • a) rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu, ve kterém vznikla daňová povinnost, nebo
  • b) jiné rozhodnutí o vyměřené dani vydané celním úřadem, pokud je daň zaplacena.

 

Základ daně

Základ daně při dovozu zboží plátce DPH stanoví podle § 38 zákona o DPH.

 

Základem daně je součet

  • základu pro vyměření cla, včetně cla, dávek a poplatků splatných z důvodu dovozu zboží, pokud již nejsou zahrnuty do základu pro vyměření cla,
  • vedlejších výdajů vzniklých do prvního místa určení v tuzemsku, popřípadě do dalšího místa určení na území Evropského společenství, pokud je toto místo při uskutečnění zdanitelného plnění známo, pokud nejsou zahrnuty do základu daně podle písmena a),
  • příslušné spotřební daně, pokud není stanoveno v § 41 jinak.

 

JSD

JSD je zkratka pro jednotný správní doklad

 

  • Základ pro vyměření cla: se uvádí v položce 47, sloupec Základ pro vyměření poplatku
  • Clo: se uvádí v položce 47, sloupec Částka


Statistická hodnota (položka 46) se uvádí v případech kdy hodnota jednoho druhiu zboží přesahuje 1.000,- EUR nebo jeho hmotnost přesahuje 1.000,- Kg. Tato položka pro výpočet základu daně není relevantní.

 

Postup výpočtu


Při výpočtu částky daně plátce u dováženého zboží postupuje podle § 38 odst. 4.

 

Daň = Základ daně * (sazba daně/100)


Plátce daně uvádí údaje o základu daně, sazbě daně a o částce daně do daňové evidence.

 

"Pro přepočet z cizí měny na českou měnu se u dovozu zboží plátcem daně používá kurz platný podle celních předpisů."

 

Daňové přiznání

Částku daně plátce uvádí do daňového přiznání za příslušné zdaňovací období do oddílu B II./6 - dovoz zboží (§ 20) do ř. 260 (zboží podléhající základní sazbě daně) nebo do ř. 265 (zboží podléhající snížené sazbě daně).

 

 


 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference