Mezitímní účetní závěrka

 

V případech, kdy to vyžadují zvláštní právní předpisy, účetní jednotky sestavují účetní závěrku v průběhu účetního období i k jinému okamžiku než ke konci rozvahového dne (dále jen „mezitímní účetní závěrka“).

V případech sestavování mezitímní účetní závěrky účetní jednotky neuzavírají účetní knihy a provádějí inventarizaci jen pro účely vyjádření ocenění podle § 25 odst. 3.

Ostatní ustanovení tohoto zákona týkající se účetní závěrky platí obdobně.

 

Podle § 25 odst. 3 zákona o účetnictví účetní jednotky při oceňování ke konci rozvahového dne zahrnují jen zisky, které byly dosaženy, a berou v úvahu všechny předvídatelná rizika a možné ztráty, které se týkají majetku a závazků a jsou jim známy do okamžiku sestavení účetní závěrky, jakož i všechna snížení hodnoty bez ohledu na to, zda je výsledkem hospodaření účetního období zisk nebo ztráta.

Podle § 26 odst. 3 zákona o účetnictví ustanovení o oceňování podle § 25 odst. 3 vyjadřují rezervy, opravné položky a odpisy majetku.

 

Postup při mezitimní úzávěrce

V případech sestavování mezitímní účetní závěrky účetní jednotky mimo to, že neuzavírají účetní knihy, provádí všechny ostatní závěrkové operace:

  • inventarizace se nevyžaduje
  • časové rozlišení nákladů a výnosů
  • dohadné položky
  • zaúčtování odpisů (ne daňové odpisy)
  • opravné položky
  • rezervy
  • kurzové rozdíly
  • odložená daň,
  • splatná daň z příjmů nebo rezerva na daň z příjmů (nesestavuje se přiznání k dani z příjmů).

 

Metodický postup

Národní účetní rada vydala v roce 204 metodický postup k mezitimní závěrce.

Postup naleznete zde.

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference