Prodej obchodního podílu

 

Při prodeji obchodního podílu rozlišujeme 2 situace

 1. prodej obchodního podílu dceřinné společnosti
 2. prodej obchodního podílu ve společnosti která není dceřinná

 

Dceřinná společnost

Definice dceřinné společnosti jsou uvedeny v zákoně o daních z příjmů, § 19 odst.3 a odst.4.

Dceřinná společnost je

 • obchodní společnost nebo družstvo
 • je daňovým rezidentem v ČR nebo v jiném členském státě EU
 • má právní formu akciová společnost, společnost s ručením omezeným nebo družstav.
 • a mateřská společnost má nepřetržitě po dobu 12 měsíců na výše uvedených společnostech podíl alespoň 10%

 

Prodej obchodního podílu ve společnosti která není dceřinná

Prodeje obchodního podílu je daňový výnos.

Jako náklad lze uplatnit nabývací cenu obchodního podílu (zákon o daních z příjmů, § 24 odst.7)

 

Případná ztráta z prodeje obchodního podílu je daňově neúčinná (zákon o daních z příjmů, § 24 odst.2 písmeno w).

 

Každý prodej obchodního podílu se posuzuje samostatně, nelze tedy v případě více prodejů tyto ztráty a zisky kumulovat.

 

Prodej obchodního podílu dceřinné společnosti

Prodeje obchodního podílu dceřiné společnosti je od daně z příjmů osvobozen (zákon o daních z příjmů, § 19 odst.1 písmeno ze a zi).

 

V případě osovobozených výnosů, nelze uplatnit žádné daňové náklady které byly vynaloženy na dosažení osvobozených příjmů (zákon o daních z příjmů, § 25 odst.1 písm.i).

Jedná se přitom o všechny náklady spojené s prodejem obchodního podílu

Příklady nedaňových náklady:

 • nabývací cena obchodního podílu
 • znalecké posudky
 • právní služby...

Na daňovém přiznání k dani z příjmů osvobozený výnos (účet 661) uvedeme v řádku č. 110.

Na daňovém přiznání k dani z příjmů nedaňový náklad (účet 561) uvedeme v řádku č. 40.

 

Prodej obchodního podílu ze třetí země

Třetí země je stát mimo EU.

Podmínky prodeje řeší zákon o daních z příjmů, § 19 odst.9.

 

DPH

Prodej obchodního podílu je finanční činností dle zákona o DPH § 54 odst.1 písmeno a).

Prodej obchodního podílu je předmětem daně.

Jedná se o osvobozené plnění bez nároku na odpočet daně.

 

Tržba jako osvobozené plnění se uvede v řádku č.50 daňového přiznání.

Pokud se jedná o příležitostnou činnost, dané plnění neovlivní koeficient.

V tomto případě se tržba zapíše do řádku č.51 daňového přiznání.


Učtování prodeje

Prodej obchodního podílu je obdobný jako prodej hmotného majetku.

Je třeba zaúčtovat dvě operace

 1. Tržby za prodej obchodního podílu (většinou vydaná faktura)
 2. Vyřazení obchodního podílu z majetku (interní doklad)

 

Používané účty

 • 06x Dlouhodobý finanční majetek
 • 561 Cena prodaného dlouhodobého finančního majetku
 • 661 Tržby z prodeje finančního dlouhodobého majetku

Prodej obchodního podílu

Podle toho zda se jedná o osvobozený příjem se použije účet 661 daňový nebo nedaňový.

Text Částka Účet Strana Poznámka
Prodej obchodního podílu 200.000 661 D -
Pohledávka celkem 200.000 378 MD -

 

Vyřazení obchodního podílu

Pokud se jedná o osvobozený příjem, účet 561 bude nedaňový.

V případě, že se nejedná o osvobozený příjem, účet 561 bude daňový pouze do výše příjmu z prodeje.

Pokud se při prodeji realizuje ztráta, účetní řádky s účtem 561 budou dva.

Jeden bude daňový do výše příjmu z prodeje.

Druhý bude nedaňový - nad výši z příjmu prodeje.

Text Částka Účet Strana Poznámka
Vyřazení obchodního podílu 100.000 06x D -
Vyřazení obchodního podílu 100.000 561 MD -

 

Fyzická osoba

Osovobození příjmu u fyzických osob

Dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. s) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, je osvobozen „příjem z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci s výjimkou příjmu z úplatného převodu cenného papíru, přesahuje-li doba mezi jeho nabytím a úplatným převodem dobu 5 let“.

Osvobození se nevztahuje na případy, kdy byl podíl zahrnut do obchodního majetku fyzické osoby.

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference