Záloha

 

Při přijetí zálohy je nutno přiznat daň a vystavit daňový doklad.

Podle zákona o DPH je nutno rozlišovat postup v případě:

 

  • přijetí zálohy na uskutečňované zdanitelné plnění v tuzemsku,
  • přijetí zálohy při dodání zboží do jiného členského státu,
  • přijetí zálohy na pořízení zboží z jiného členského státu.

 

Záloha na zdanitelné plnění v tuzemsku

Podle § 21 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je plátce povinen přiznat daň na výstupu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí platby, která se vztahuje k tomuto zdanitelnému plnění, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

Plátce je povinen tuto přiznanou daň uvést do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění, nebo ve kterém přijal platbu, a to vždy v tom zdaňovacím období, které nastalo dříve.

 

K datu přijetí platby je plátce povinen vystavit daňový doklad, a to nejpozději do 15 dnů od tohoto dne.

 

Záloha při dodání zboží do jiného členského státu

Dodání zboží do jiného členského státu plátcem je podle § 64 zákona o DPH osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, pokud je dodáváno osobě registrované k dani v jiném členském státu a pořízení tohoto zboží v členském státu, do kterého je dodáváno, je předmětem daně

Přijetí zálohy na zdanitelné plnění

Dnem přijetí úplaty (zálohy) vzniká daňová povinnost na výstupu (zákon o DPH § 21 odst.1)

Základ daně se stanoví dle zákona o DPH, § 36.

Základ daně je přijatá částka snížená o daň.

 

Režim přenesení daňové povinnost

Režim přenesení daňové povinnosti řeší zákon o DPH § 92a až § 92e.

V režimu přenesení daňové povinnosti se povinnost přiznat daň při přijetí zálohy neuplatní.

Příjemce zálohy není v tomto případě povinen vystavit daňový doklad.

 

 

Zadanitelné plnění

Základ daně při uskutečnění zdanitelného plnění v případě zdaněné zálohy řeší zákon o DPH v § 37a.

 

Základem daně je rozdíl mezi základem daně ze zdanitelného plnění a základem daně ze zdaněných záloh.

  1. Je-li rozdíl kladný (záloha byla nižší), uplatní se sazba daně platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
  2. Je-li rozdíl záporný (záloha byla vyšší), uplatní se sazba daně ze zálohy

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference