Účtování

 

Postup účtování najdeme v prováděcí vyhlášce k podvojnému účetnictví č. 500/2002 Sb.

 

Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele 500/2002 Sb.

§ 61b Metoda přechodu z daňové evidence na účetnictví:

(1) Fyzické osoby vedoucí daňovou evidenci, které se staly účetní jednotkou podle § 1 odst. 2 písm. d) až h) zákona, zjistí v záznamech daňové evidence stavy jednotlivých složek majetku a dluhů, případně rezerv, oceňovacích rozdílů k úplatně nabytému majetku a u finančního leasingu neuplatněnou část výdajů ke dni předcházejícímu první den účetního období, v němž jim vznikla povinnost podle § 4 odst. 2 až 7 zákona.

(2) Jednotlivé složky majetku a dluhů se ocení podle § 24 a 25 zákona. U dlouhodobého odpisovaného nehmotného a hmotného majetku účetní jednotky sestaví odpisové plány podle § 28 odst. 6 zákona. Stav oprávek je dán součtem odpisů, které by byly účtovány podle odpisového plánu za dobu používání do okamžiku přechodu z daňové evidence na účetnictví.

(3) Stavy jednotlivých složek majetku a dluhů, rezerv, oceňovacích rozdílů k úplatně nabytému majetku podle odstavce 1 se převedou k prvnímu dni účetního období jako počáteční zůstatky příslušných rozvahových účtů; neuplatněná část výdajů u finančního leasingu se uvede jako počáteční zůstatek účtu určeného k zachycení nákladů příštích období v účtové skupině 38.

(4) Rozdíl mezi součtem počátečních zůstatků nově otevřených účtů aktiv a mezi součtem počátečních zůstatků nově otevřených účtů pasiv se uvede na účet v účtové skupině 49, a to v závislosti na povaze zjištěného rozdílu (+/-) jako zůstatek aktivní nebo pasivní.

 

Příklad počáteční rozvahy

 

Text DPH Částka Účet Strana Pohyb
Počáteční hodnota skladu   100 132.01 MD obyčejný
Počáteční hodnota pohledávek   200 311.01 MD obyčejný
Počáteční hodnota závazků   600 321.01 D obyčejný
Počáteční hodnota jmění   300  491.01  MD systémový

 

Tímto případem vytvoříme saldokontní případ na pohledávky a závazky.

Jako osobu doporučujeme zadat název naší firmy.

Tyto "hromadné" salda poté rozúčtujeme v ostatních účetních případech dle jednotlivých dlužníků.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference