Odvolání

 

Proti rozhodnutí finančního úřadu lze podat odvolání do 30 dnů ode dne doručení příjemci rozhodnutí.

Odvolání nemá odkladný účinek (není-li uvedeno jinak).

Odvolání musí obsahovat tyto náležitosti (§ 112 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb.:

  • označení správce daně, který napadené rozhodnutí vydal,
  • označení odvolatele,
  • číslo jednací, popřípadě číslo platebního výměru nebo jinou jednoznačnou identifikaci rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje,
  • uvedení důvodů, v nichž jsou spatřovány nesprávnosti nebo nezákonnosti napadeného rozhodnutí,
  • označení důkazních prostředků k tvrzením o skutkovém stavu, která jsou uvedena v odvolání
  • návrh na změnu nebo zrušení rozhodnutí

 

podává se u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napaden

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference