Obchodní vzorky

 

Obchodní vzorky jsou "ukázkami zboží" které mají zákazníka přimět k jeho nákupu.

 

Rozdíl mezi darem a obchodním vzorkem je ten, že u daru se neočekává žádné protiplnění.

U obchodního vzorku se protiplnění očekává, t.j. vzorek dáváme s nadějí, že si příjemce vzorku objedná dané zboží.

 

Koordinační výbor KDPČR a MFČR:

  • důvodem poskytnutí vzorku je snaha vyvolat, případně zvýšit budoucí poptávku zákazníka po zboží
  • vyzkoušením vzorku může být uspokojena potřeba tohoto zboží (potenciální zákazník použije)
  • vzorek může být v běžném či speciálním balení
  • vzorek nemusí být označen obchodní firmou, názvem zboží...
  • o vzorek se bude jednat i v případě, kdy plátce předává větší počet vzorků svým obchodním partnerům (distributorům), aby je použili výše uvedeným způsobem

 

Daň z příjmů

Vzorky zboží jsou nákladem na zajištění a udržení příjmů. Jedná se tedy o daňové náklady.

Poskytnutí obchodních vzorků jsou reklamou, nejedná se o reprezentaci firmy ani o dary.

Obchodní vzorky tedy splňují § 24, odst.1 zákona o daních z příjmů a jsou daňově uznatelné.

 

DPH

Poskytnutí obchodních vzorků není zdanitelným plněním (neodvádí se z nich žádné DPH).

 

Podle zákona o DPH, § 13, odst. 9 písm. c) se za dodání zboží nepovažuje poskytnutí obchodních vzorků bez úplaty v rámci ekonomické činnosti.

Na rozdíl od daru zde není ani stanovena žádná maximální hranice.

Za dodání zboží se však pro účely tohoto zákona nepovažuje (§ 13, odst.9  písm.c ) zákona o DPH):

  • c) poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti, pokud jeho pořizovací cena bez daně nepřesahuje 500 Kč, nebo poskytnutí obchodních vzorků bez úplaty v rámci ekonomické činnosti

 

Obchodní vzorky také nesplňují  definici předmětu daně uvedenou v § 2 zákona o DPH:

1) Předmětem daně je

  • dodání zboží za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku,
  • pořízení zboží z jiného členského státu za úplatu uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti nebo právnickou osobou nepovinnou k dani,

 

Nárok na odpočet

Od roku 2012 má plátce nárok na odpočet z obchodních vzorků tehdy, pokud  dané vzorky použije pro činnost, u které nekrátí nárok na odpočet. V opačném případě musí krátit nárok na odpočet i u obchodních vzorků.

 

Dle § 72, odst. 4 zákona o DPH, má plátce nárok na odpočet u plněních uvedených v § 13, odst. 9 písm.c (obchodní vzorky):

  • (4) Plátce nemá nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění použitého pro reprezentaci, které nelze podle zvláštního právního předpisu uznat za výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů, s výjimkou plnění podle § 13 odst. 9 písm. c).

 

Účtování

Výdej obchodních vzorků účtujeme do spotřeby na daňový účet třídy 501 - Spotřeba materiálu

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference