Účtování cenných papírů

Účtování cenných papírů řeší Český účetní standard pro podnikatele č. 008, Operace s cennými papíry a podíly.

 

Nákup cenných papírů

Při nákupu se cenné papíry oceňují skutečnou pořizovací cenou.

Součástí pořizovací ceny jsou přímé náklady které byly vynaloženy na jejich pořízení.

Jedná se o náklady:

 • nákupní cena cenných papírů
 • poplatky makléřům
 • poplatky burzám..

 

V případě, že účetní jednotka má úmysl držet cenné papíry více než jeden rok, nepoužívá účet 251, ale účty skupiy 06.

Účty:

 • 251 - Majetkové cenné papíry určené k obchodování s dobou držení méně než 1 rok
 • 259 - Pořizovací náklady s dobou držení méně než 1 rok
 • 043 - Pořizovací náklady u cenných papírů s dobou držení více než 1 rok
 • 061 - Majetkové cenné papíry určené k obchodování s dobou držení více než 1 rok

 

Příklad účtování nákupu cenných papírů (s dobou držení méně než jeden rok):

Text Částka Účet Strana
1. Nákup CP 100,- 259 MD
1. Nákup CP 100,- 379 D
2. Provize makléři 5,- 259 MD
2. Provize makléři 5,- 379 D
3. Zařazení CP 105,- 251 MD
3. Zařazení CP 105,- 259 D

 

 

Prodej cenných papírů

Při prodeji cenných papírů lze použít pro jejich ocennění následující metody:

 • skutečnou pořizovací cenou,
 • cenou vypočtenou váženým aritmetickým průměrem z pořizovacích cen nebo
 • způsobem, kdy první cena pro ocenění přírůstku cenných papírů se použije jako první cena pro ocenění úbytku cenných papírů – takto lze postupovat v rámci stejného druhu cenného papíru, stejných emitentů, jmenovitých hodnot a stejných měn, na které cenné papíry znějí.

Účty:

 • 561 - Pořizovací cena cenných papírů
 • 661 - Tržby z prodeje cenných papírů

 

Příklad účtování prodeje cenných papírů:

Text Částka Účet Strana
1. Prodej CP 200,- 661 D
1. Prodej CP 200,- 378 MD
2. Vyřazení CP v pořizovací ceně 105,- 561 MD
2. Vyřazení CP v pořizovací ceně 105,- 251 D

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference