Přeprava zboží

 

Přeprava  má  vliv  na  určení  místa  plnění  u  následujících  transakcí: 

 • dodání zboží (§ 7 zákona o DPH)
 • zasílání zboží (§ 8 zákona o DPH)
 • dovoz zboží (§ 12 zákona o DPH)
 • vývoz zboží (§ 66 zákona o DPH)

 

Obecně platí následující: Pokud je zboží dodáno bez přepravy, je místem plnění místo, kde se zboží nachází v době, kdy se dodání uskutečňuje (přímý prodej zákazníkovi v místě odběru zboží).

 

Dodání zboží
Místem plnění při dodání zboží, pokud je odesláno nebo přepraveno osobou, která  uskutečňuje  dodání  zboží,  nebo  osobou,  pro  kterou  se uskutečňuje  dodání  zboží,  nebo  zmocněnou  třetí  osobou, je místo, kde se zboží nachází v době, kdy odeslání nebo přeprava  zboží  začíná.

Příklad: Odběratel zboží objedná od dodavatele a ten mu zboží doručí na jím určené místo. Je přitom jedno, zda dopravu zajišťuje dodavatel sám nebo pomocí externí firmy.

 

Pokud se místo, kde přeprava začíná, a zároveň i místo, kde je přeprava ukončena, nachází na území jednoho státu, posoudí se zdanění stejným způsobem, jako by k přepravě nedošlo.

 

Jestliže však přeprava začíná na území jednoho státu a je ukončena na území jiného  státu,  je  způsob  jejího  přiřazení  klíčový. 

Aby při  dodání zboží do  jiného  členského  státu  osobě  registrované k dani v jiném členském státě mohlo dojít k osvobození zboží od DPH, je nutné, aby přepravu zařizoval dodavatel, odběratel nebo jimi zmocněná osoba.

Problémem je řetězový obchod, kterému se věnujeme ve zvláštní podkapitole.

 

Přeprava osobě povinné k dani

Osoba povinná k dani je podnikatel (nemusí být plátce DPH).

Služby přepravy zboží poskytnuté osobě povinné k dani patří do působnosti základního pravidla a zdaňují se ve státě příjemce (§ 9 odst. 1 zákona).

V zákoně není tato služba vyjmenována, takže se uplatní základní pravidlo dle § 9 zákona o DPH.

Místo plnění je tedy tam, kde má příjemce služby (odběratel) sídlo nebo stálou provozovnu.

POZOR - Místo plnění je dle sídla firmy nebo provozovny. Není tedy důležité, jaké DIČ přepravci poskytnete.

I když například máte německé DIČ, tak místo plnění bude vždy v ČR nezávisle na tom, zda poskytnete přepravci své německé DIČ. Výjimka o možném přesunu místa plnění do členského státu, který vydal příjemci DIČ, pod kterým se služba poskytuje, byla zrušena.

 

Příklad

Česká spediční firma provádí pro českého plátce přepravu z Brna do Vídně.

Místo plnění je v ČR.

Přepravce vystaví tuzemský daňový doklad.

 

Příklad

Česká spediční firma provádí pro rakouského plátce přepravu z Brna do Vídně.

Místo plnění je v Rakousku.

Přepravce vystaví doklad bez DPH (reverse charge)

 

Příklad

Česká spediční firma provádí pro německého plátce přepravu z Brna do Mnichova.

Místo plnění je v Německu.

Přepravce vystaví doklad bez DPH (reverse charge)

Německý příjemce služby přizná daň v Německu

 

Příklad

Česká spediční firma provádí pro rakouského plátce přepravu z Brna do Prahy.

Místo plnění je v Rakousku.

Přepravce vystaví doklad bez DPH (reverse charge)

 

Příklad

Rakouská spediční firma provádí pro českého plátce přepravu z Brna do Prahy.

Místo plnění je v ČR.

Přepravce vystaví doklad bez DPH (reverse charge).

Český příjemce služby přizná daň v ČR.

 

 

Přeprava zboží osobě nepovinné k dani

Osoba nepovinná k dani je soukromá osoba která nepodniká.

 

Místo plnění řeší § 10f zákona o DPH:

 • Místem plnění  je místo, kde se přeprava uskutečňuje.
 • Pokud je přeprava mezi dvěma členskými státy, místem je místo kde přeprava začíná

 

Příklad

Česká spediční firma provádí pro českého občana přepravu z Brna do Prahy.

Místo plnění je v ČR

Přepravce vystaví daňový doklad včetně DPH.

 

Příklad

Česká spediční firma provádí pro českého občana přepravu z Vídně  do Prahy.

Místo plnění je Rakousko.

Přepravce se musí v Rakousku zaregistrovat jako plátce DPH a vystaví rakouský daňový doklad včetně rakouského DPH. 

 

Přeprava zboží při dovozu a vývozu

Dovoz zboží (vývoz) je okamžik, kdy je zboží vpuštěné do EU (nebo EU opouští).

Přeprava zboží při dovozu a vývozu je od daně osvobozena s nárokem na odpočet (viz. § 69 zákona o DPH).

Díky tomu uvedená přeprava nepodléhá žádné DPH.

Toto ustanovení platí jak pro osoby povinné k dani, tak i pro osoby nepovinné.

 

Příklad

Česká spediční firma provádí pro českého plátce přepravu z ČR do USA.

Místo plnění je ČR (provádí se pro podnikatele).

Protože je tato přeprava od DPH osvobozena, přepravce vystaví daňový doklad bez DPH.

 

Legislativa

 

§ 7 - Místo plnění při dodání zboží

(1) Místem plnění při dodání zboží, pokud je dodání zboží uskutečněno bez odeslání nebo přepravy, je místo, kde se zboží nachází v době, kdy se dodání uskutečňuje.

(2) Místem plnění při dodání zboží, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno osobou, která uskutečňuje dodání zboží, nebo osobou, pro kterou se uskutečňuje dodání zboží, nebo zmocněnou třetí osobou, je místo, kde se zboží nachází v době, kdy odeslání nebo přeprava zboží začíná. Pokud však odeslání nebo přeprava zboží začíná ve třetí zemi, za místo plnění při dovozu zboží a následného dodání zboží osobou, která dovoz zboží uskutečnila, se považuje členský stát, ve kterém vznikla povinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu zboží.

(3) Pokud je totéž zboží předmětem po sobě jdoucích dodání v řetězci, v rámci kterých je toto zboží odesláno nebo přepraveno z členského státu do členského státu od něj odlišného, a to od prvního dodavatele přímo poslední osobě v tomto řetězci, pro kterou se dodání tohoto zboží uskutečňuje, platí, že k odeslání nebo přepravě tohoto zboží došlo pouze při jeho dodání

 • a) prostředníkovi, nebo
 • b) prostředníkem, pokud tento prostředník sdělil svému dodavateli své daňové identifikační číslo pro účely daně z přidané hodnoty, které mu bylo přiděleno členským státem zahájení odeslání nebo přepravy zboží.

(4) Pro účely odstavce 3 se prostředníkem rozumí dodavatel v rámci po sobě jdoucích dodání v řetězci, který

 • a) není prvním dodavatelem v rámci těchto dodání a
 • b) zboží odesílá nebo přepravuje sám, nebo jím zmocněná třetí osoba.

 

§ 10f - Místo plnění při poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani

(1) Místem plnění při poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani je místo, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje.

(2) Pokud je však poskytnuta služba přepravy zboží mezi členskými státy osobě nepovinné k dani, je místem plnění místo zahájení přepravy.

(3) Pro účely stanovení místa plnění při poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani se rozumí

 • a) přepravou zboží mezi členskými státy přeprava zboží, pokud místo zahájení přepravy a místo ukončení přepravy je na území dvou různých členských států,
 • b) místem zahájení přepravy zboží místo, kde přeprava zboží skutečně začíná, bez ohledu na vzdálenost překonanou na místo, kde se zboží nachází,
 • c) místem ukončení přepravy zboží místo, kde přeprava zboží skutečně končí.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference