Vnitřní předpis zaměstnavatele

 

V případě, že čerpáte Antivirus B, a náhrady mzdy byla snížena, musíte mít vytvořenou vnitropodnikovou směrnici.

 

UPOZORNÉNÍ

Zaměstnavatel je povinnen prokázat, že seznámil s vnitřním předpisem všechny zaměstnance.

Z tohoto důvodu doporučujeme vnitřní předpis podepsat zaměstnanci, nebo nechat podepsat prohlášení, že byli seznámeni.

 

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující překážku v práci z důvodu částečné nezaměstnanosti


1. Zaměstnavatel nemůže zaměstnancům přidělovat práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků v souvislosti s epidemií nemoci Covid 19 (SARS COV 2).

Zaměstnavatel tuto skutečnost považuje za překážku v práci na své straně podle § 209 zákona č 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění.


2. Vnitřní předpis je závazný pro všechny zaměstnance.


3. Po dobu překážky v práci na straně zaměstnavatele přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku. Náhrada mzdy je splatná měsíčně po uplynutí kalendářního měsíce, v němž k překážce v práci došlo, ve výplatním termínu, který je u zaměstnavatele určen k výplatě mzdy.


4. Překážka v práci na straně zaměstnavatele podle bodu 1 je stanovena od 1.4.2020 do 30.4.2020.


5. Zaměstnavatel může trvání překážky v práci zkrátit nebo prodloužit pro všechny nebo pro některé zaměstnance v závislosti na obnovení poptávky a to změnou vnitřního předpisu. Změna bude oznámena relevantním zaměstnancům s alespoň 3denním předstihem.


6. Vnitřní předpis je uložen k nahlédnutí v písemné formě v sídle firmy xxxxxxxxxx.

 


Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1.4.2020

 

V .............. dne ..............


.......................................
Jméno příjmení, jednatel

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference