Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu

 

Každý zaměstnavatel který zaměstnává alespoň jednoho zaměstnnace je ze zákona pojištěn za škodu při pracovním úraze (zákon č. 37/1993Sb.).

 

Toto pojištění vzniká ze zákona (zákoník práce § 205d) bez uzavření pojistné smlouvy okamžikem, kdy zaměstnavatel zaměstná alespoň jednoho zaměstnance, na kterého se vztahují české pracovně právní předpisy.

 

V tom okamžiku vznikne zaměstnavateli i povinnost platit pojistné na účet příslušné pojišťovny (§ 12 odst. 5 vyhl. 125/1993Sb.)

 

Úkolem toto pojištěníje nahradit škodu, která vznikne následkem pracovních úrazů nebo nemocí z povolání a za kterou zaměstnavatel odpovídá.

 

Z pojištění vznikají tyto nároky na náhradu škody:

 • náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti
 • náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
 • náhrada za bolest
 • náhrada za ztížení společenského uplatnění
 • náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem
 • náhrada na výživu pozůstalých
 • jednorázové odškodnění pozůstalých
 • náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením
 • náhradu věcné škody

 

Výpočet pojištění

Dle § 12, odst.2 Vyhlášky č. 125/1993 Sb se pojistné vypočítá následovně:

Pojistné si vypočítává zaměstnavatel ze základu stanoveného shodně s postupem pro určení vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti dle zvláštního zákona.

Základem pro výpočet pojistného je souhrn vyměřovacích základů za uplynulé kalendářní čtvrtletí všech zaměstnanců, které v tomto období zaměstnavatel zaměstnával.

K výpočtu použije sazbu uvedenou v příloze této vyhlášky pro příslušnou kategorii určenou podle převažující základní činnosti tvořící předmět podnikání zaměstnavatele.

 

Minimální pojistné za kalendářní čtvrtletí je 100 Kč.

 

Splatnost pojištění

Dle § 12 Vyhlášky č. 125/1993 Sb je stanovana následující splatnost pojištění:

 • Pojistné za I. čtvrtletí každého kalendářního roku je splatné do 31. ledna,
 • za II. čtvrtletí do 30. dubna,
 • za III. čtvrtletí do 31. července
 • za IV. čtvrtletí do 31. října.

 

Přehledy

Na pojišťovnu se žádný kvartální ani roční přehled nedokládá, pokud si ho sama nevyžádá v případě nejasností. V uvedených termínech pouze odešlete platbu.

 

Příslušnost pojišťovny

Příslušnost pojišťovny je stanovena v §1 vyhlášky č. 125/1993Sb.

 • Česká pojišťovna, a.s - u této pojišťovny jsou pojištěny všechny subjekty, které s ní měly sjednáno pojištění odpovědnosti ke dni 31.12.1992
 • Kooperativa, pojišťovny, a.s. - k této pojišťovně patří všechny ostatní subjekty včetně nově vznikajících subjektů

 

Bankovní účet

Dle § 12 Vyhlášky č. 125/1993 Sb se pojistné platí:

 • zaměstnavatelé příslušní k České pojišťovně, a.s., na účet číslo 90034-17433-021/0100 Komerční banka, Praha město, konstantní symbol 3558,
 • zaměstnavatelé příslušní ke Kooperativě, pojišťovně, a. s., na účet číslo 40002-50404-011/0100 Komerční banka, a. s., Praha 1.

 

U veškerých úhrad pojistného je nutné uvádět jako variabilní symbol identifikační číslo zaměstnavatele nebo jiné označení, které je nahrazuje.

 

Účtování

Text Částka Účet Strana
Pojištění zaměstnavatele za 2024/1 X 548 MD
Pojištění zaměstnavatele za 2024/1 X 379 D

 

Penále - zvýšení pojistného

Při pozdní platbě, registraci se žádné penále neplatí, ale pojištění se zvyšuje o 10% za každý započatý měsíc.

Při účtování zvýšení pojistného (alias penále) tedy neúčtujeme na nedaňový účet pro zákonné penále, ale do daňových nákladů na účet 548.

Vyhláška č. 125/1993 Sb.:

§ 12, odst.9:  Nebylo-li pojistné zaplaceno řádně a včas, zvyšuje se o 10 % dlužné částky za každý započatý měsíc.

 

Zatřídění činnosti

Zatřídění se řídí dle staré klasifikace OKEČ (Odvětvová Klasifikace Ekonomických Činností), která byla vydána zákonem 486/2003 Sb.

Daný zákon již není platný, jeho znění najdete zde.

OKEČ byl nahrazen klasifikací CZ-NACE.

 

Sazba pojištění

Sazby pojištění jsou uvedeny ve Vyhlášce č. 125/1993 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 125/1993 Sb.

Sazby pojistného podle převažující činnosti vykonávané zaměstnavatelem

 

OKEČ-kódEkonomická činnost (OKEČ-název)Z vyměřovacího základu
v promile
10.1 Dobývání černého uhlí včetně výroby černouhelných briket 50,4
12 Dobývání a úprava uranových a thoriových rud
13 Dobývání rud
15.1 Výroba masa a masných výrobků (vč. drůbeže) 9,8
15.2 Zpracování ryb a rybích výrobků (vč. konzervování)
15.4 Výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků
20.1 Výroba pilařská a impregnace dřeva
24.11 Výroba technických plynů
26.11 Výroba plochého skla
26.7 Zpracování přírodního kamene
27.5 Odlévání kovů (slévárenství)
37.1 Zpracování kovového odpadu a šrotu
45 Stavebnictví
75.25 Protipožární ochrana a ostatní záchranné práce
02 Lesnictví, těžba dřeva a přidružené služby 8,4
10.2 Dobývání hnědého uhlí včetně výroby hnědouhelných briket
11 Dobývání ropy a zemního plynu a související služby
14.1 Dobývání a úprava kameniva
15.5 Úprava a zpracování mléka
15.83 Výroba cukru
15.9 Výroba nápojů
17.14 Úprava a spřádání lnářských vláken
17.25.4 Tkaní jutařských tkanin
17.53 Výroba netkaných textilií a výrobků z nich (kromě oděvů)
20.2 Výroba dýh, překližkových výrobků a aglomerovaných dřevařských výrobků
20.3 Výroba stavebně truhlářská a tesařská
20.4 Výroba dřevěných obalů
21.1 Výroba vlákniny, papíru a lepenky
24.3 Výroba nátěrových hmot, laků a podobných ochranných vrstev, tiskařských černí a tmelů
24.64 Výroba chemických výrobků pro fotografické účely
24.7 Výroba chemických vláken
24.11 Výroba pryžových pneumatik
24.12 Protektorování a opravy pryžových pneumatik
26.13 Výroba dutého skla
26.26 Výroba žáruvzdorných keramických výrobků
26.3 Výroba keramických obkládaček a dlaždic
26.5 Výroba cementu, vápna a sádry
26.6 Výroba výrobků z betonu, cementu a sádry
26.81 Výroba brusiv
27.1-27.4 Výroba kovů (kromě slévárenství)
28 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a nářadí
29 Výroba strojů a přístrojů
31.3 Výroba kabelů a vodičů
35.1 Stavba lodí a člunů (vč. oprav)
36.1 Výroba nábytku
37.2 Zpracování nekovového starého materiálu a zbytkového materiálu
60.2 Pozemní doprava (mimo potrubní a železniční) vč. MHD
85.2 Veterinární činnosti
90 Odstraňování odpadu a odvod odpadních vod
01 Zemědělství 7
16 Zpracování tabáku 4,2
17.23 Tkaní česaných vlnařských tkanin
17.24 Tkaní hedvábnických tkanin
17.25.3 Tkaní lnářských tkanin
17.25.5 Tkaní vigoňových tkanin
17.4 Výroba konfekčního textilního zboží (kromě oděvů) - koberce, ložní prádlo aj.
17.52.1 Výroba provaznická
17.54.1 Výroba stuh a prýmků
17.54.2 Výroba tylů, krajek, záclon a výšivek
17.6 Výroba pletených materiálů
17.7 Výroba pleteného zboží
18 Oděvní průmysl, zpracování a barvení kožešin
19 Výroba usní a úprava kůží; výroba brašnářského a sedlářského zboží a obuvi
26.21 Výroba keramických a porcelánových výrobků pro domácnost a ozdobných předmětů
26.22 Výroba keramických výrobků pro sanitární účely
30.02 Výroba počítačů aj. přístrojů a zařízení na zpracování dat
32 Výroba rádiových, televizních a spojovacích zařízení a přístrojů
33 Výroba zdravotnických, přesných a optických přístrojů a hodin
35.3 Výroba letadel a kosmických lodí
36.2 Výroba zlatnických a šperkařských předmětů
41 Výroba a rozvod vody
55 Pohostinství a ubytování
60.3 Potrubní doprava
61.11 Námořní doprava
62 Letecká doprava
63.3 Cestovní kanceláře, průvodcovská činnost
64.2 Telekomunikace
70 Činnosti v oblasti nemovitostí (nákup, prodej, pronájem, správa, realitní agentury)
73.1 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
74.1 Právní, daňové a podnikatelské poradenství; Účetnictví a jeho revize; Výzkum trhu a veřejného mínění; Správa cenných papírů
74.2 Architektonické a inženýrské poradenství a podobné technické služby
75 Veřejná správa; Obrana; Povinné sociální (kromě pojištění (kromě protipožární ochrany 75.25) a ostatních záchranářských prací)
80 Školství
85.1 Zdravotnictví
85.3 Sociální činnosti
91 Činnosti organizací společenských
92.2 Provoz rozhlasu a televize
22.1 Vydavatelské činnosti 2,8
65 Peněžnictví
66 Pojišťovnictví kromě povinného sociálního zabezpečení
67 Činnosti související s úvěry a pojišťovnictvím
72 Zpracování dat a související činnosti (poradenská činnost, opravy, databanky aj.)
73.2 Výzkum a vývoj v oblasti humanitních, společenských věd a nauk o literatuře
74.4 Reklamní činnosti
74.81 Fotografické služby
92.1 Výroba, půjčování a distribuce filmů a videa
92.5 Činnosti knihoven, veřejných archivů (kromě muzeí a jiných kulturních zařízení (kromě 92.53) činnosti botanických a zoologických zahrad a přírodních rezervací)
93.02 Kadeřnické a jiné služby pro ošetření těla (manikura, pedikura, kosmetické úkony)
  Činnosti nezařazené do jiných sazbových skupin (s výjimkou skupiny "Ostatní ekonomické činnosti"), ve kterých se zejména pracuje s výbušninami, radioaktivními látkami, radonem, infekčním materiálem, jedy, činnosti ve velkých výškách nebo hloubkách 10,5
  Ostatní ekonomické činnosti 5,6

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference