Bezúplatný příjem (daň darovací)

 

Od ledna 2014 byl zrušen zákon o dani darovací a zdanění darů bylo zahrnuto do zákona o daních z příjmů.

Pojem dar byl v zákoně nahrazen pojmem bezúplatný příjem.

Příjmem se rozumí příjem peněžní i nepeněžní dosažený i směnou (§ 3, odst.2 zákona o daních z příjmů).

 

Sazba daně

Sazba daně je stejná jako u dani z příjmů, takže v roce 2017 činí pro fyzické osoby 15% a pro právnické osoby 19%.

 

Osvobození od daně

Osovobození bezúplatných příjmů řeší § 4a a § 10, odst.d).

 

Dle § 4a zákona o daních z příjmů  je od daně osvobozen bezúplatný příjem

  • z nabytí dědictví nebo odkazu
  • ......

 

Dle § 10, odst.d) zákona o daních z příjmů  je od daně osvobozen bezúplatný příjem od:

  • příbuzní v řadě přímé a manželé
  • příbuzní v řadě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s dárcem žijí nejméně po dobu jednoho roku ve společné domácnosti, a které z tohoto důvodu pečují o společnou domácnost nebo jsou na dárce odkázány výživou
  • bezúplatné příjmy nabyté příležitostně, pokud jejich hodnota nedosahuje  15.000,- Kč

 

V případě, že se jedná o nepeněžní dar, který není osvobozen (např. nemovitost, automobil od kamaráda), se dań vypočítá z odhadní ceny. Proto je nutno vypacovat znalecký posudek. 

 

Daňové přiznání

Pokud je příjem z daru osvobozen, tak není povinnost podávat daňové přiznání.

 

V případě přijetí daru, který osvobozen není, se tento příjem zahrne do daňového přiznání k dani z příjmů které se podává do 31.března následujícího roku.

Příjmy z darů se uvádí mezi Ostatní příjmy.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference