Kdo vyměřuje DPH při dovozu zboží

 

DPH vyměří plátce

Pokud dovoz zboží uskutečňuje plátce DPH, při propuštění zboží do celního režimu

  • volného oběhu,
  • aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení
  • při ukončení celního režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla,

nevyměřuje a nevybírá daň celní orgán, ale plátce DPH ve svém daňovém přiznání.

 

Volný oběh zboží

Podle ustanovení § 23 odst. 3 zákona o DPH vzniká daňová povinnost v případech, kdy je dovezené zboží propuštěno plátci DPH do celního režimu

  • volný oběh
  • aktivní zušlechťovací styk v systému navracení

a rozhodnutí o propuštění zboží je učiněno na tiskopise "Jednotného správního dokladu" (dále jen "JSD"), dnem propuštění zboží do příslušného režimu.

Plátce DPH je DPH povinen uvést daň do svého daňového přiznání za období, ve kterém bylo zboží do některého z výše uvedených celních režimů propuštěno.

Dočasné použití zboží

Podle ustanovení § 23 odst. 4 zákona o DPH vzniká daňová povinnost v případech, kdy bylo dovezené zboží propuštěno plátci DPH do celního režimu

  • dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla,

dnem ukončení tohoto celního režimu.

Plátce DPH je povinen uvést daň do svého daňového přiznání za období, v němž byl celní režim dočasného použití ukončen, nejpozději však dnem uplynutí lhůty 34 měsíců od okamžiku propuštění zboží do tohoto režimu.


DPH vyměří celní úřad

Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. r) zákona o DPH je v těchto případech (viz § 23 odst. 3 a 4) správcem daně příslušný finanční úřad.

Celní úřad je správcem daně tehdy, pokud

  • -  je dovezené zboží propuštěno osobě, která není plátcem DPH (dále jen "neplátce DPH"), do celního režimu volného oběhu nebo aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení, do celního režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla,
  • - dovezené zboží bylo propuštěno osobě, která je plátcem DPH, do celního režimu volného oběhu nebo aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení, pokud zboží bylo do těchto režimů propuštěno na základě rozhodnutí celního úřadu, které nebylo učiněno na tiskopise JSD
  • - v případech, kdy vzniká daňová povinnost podle § 23 odst. 1 písm. b) až d) zákona o DPH, tj. při nezákonném dovozu zboží, při porušení podmínek dočasného uskladnění zboží nebo při porušení podmínek stanovených pro celní režim, do kterého bylo dovážené zboží propuštěno.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference