Účetní závěrka

 

Existují tři typy účetních závěrek:

  • Řádná
  • Mimořádná
  • Mezitímní

 

Podle § 19 zákona o účetnictví účetní jednotky sestavují účetní závěrku k rozvahovému dni, kterým je den, kdy uzavírají účetní knihy (viz § 17 odst. 2 zákona o účetnictví).

Řádnou účetní závěrku sestavují účetní jednotky k poslednímu dni účetního období a v ostatních případech sestavují mimořádnou účetní závěrku.

 

 

Účetní závěrka obsahuje:

  • Rozvaha
  • Výkaz zisků a ztrát
  • Příloha
  • Přehled o peněžních tocích (cash flow)
  • Přehled o změnách vlastního kapitálu

 

Audit

 Některé účetní jednotky musé mít účetní závěrku ověřenou auditorem

 

Výroční zpráva

Účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, jsou povinny vyhotovit výroční zprávu.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference