Práce v noci

 

Mzda za noční práci (zákoník práce, § 116)

Za dobu noční práce přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. Je však možné sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku.

 

 

Příplatek tedy nemusí činit 10 %, ale může být třeba 2 % průměrné mzdy nebo v pevné částce za hodinu práce.

Nemělo by se však jednat o stanovení vnitřním předpisem zaměstnavatele, nýbrž o individuální sjednání se zaměstnancem (pracovní smlouva, dodatek ke smlouvě).

 

Noční prací se rozumí podle § 78 odst. 1 písm. j) zákoníku práce práce konaná v době mezi 22. a 6. hodinou.

 

Noční práce

Zákoník práce, §94:

1) Délka směny zaměstnance pracujícího v noci nesmí překročit 8 hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích; není-li to z provozních důvodů možné, je zaměstnavatel povinen rozvrhnout stanovenou týdenní pracovní dobu tak, aby průměrná délka směny nepřekročila 8 hodin v období nejdéle 26 týdnů po sobě jdoucích, přičemž při výpočtu průměrné délky směny zaměstnance pracujícího v noci se vychází z pětidenního pracovního týdne.

(2) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zaměstnanec pracující v noci byl vyšetřen poskytovatelem pracovnělékařských služeb

a) před zařazením na noční práci,

b) pravidelně podle potřeby, nejméně však jednou ročně,

c) kdykoliv během zařazení na noční práci, pokud o to zaměstnanec požádá.

Úhrada poskytnutých zdravotních služeb nesmí být na zaměstnanci požadována.

(3) Zaměstnavatel je povinen zajišťovat pro zaměstnance pracující v noci přiměřené sociální zajištění, zejména možnost občerstvení.

(4) Pracoviště, na kterém se pracuje v noci, je zaměstnavatel povinen vybavit prostředky pro poskytnutí první pomoci, včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc.

 

Příklad

Zaměstnanec má hodinou mzdu ve výši 100,- Kč.

Zaměstnanec má hodinový průměrný výdělek (PV) ve výši 90 Kč.

Zaměstnanci se poskytuje přípatek za práci v noci ve výši 10% průměrného výdělku.

Zaměstnanci se proplácí přesčasy ve výši 25% průměrného výdělku.

V průběhu měsíce pracoval v noci od 22.00 - 6.30 (8 hod.)

 

Mzda:

1. Mzda za noc: 8 hod * 100 Kč = 800

2. Přípatek za práci v noci: 0,1 * (8 hod * 90 Kč (PV)) = 72

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference