Použité zboží

 

Pro obchodování s použitým zbožím platí zvláštní režim (viz. § 90, zákona o DPH).

 

Principem je, že DPH na výstupu zatěžuje pouze svou obchodní přirážku.

 

Základ daně

Základem daně je přirážka snížená o daň z přirážky (DPH).

 

Přirážka se stanoví jako rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou.

Pokud je tento rozdíl záporný, základem daně je nula.

 

Příklad:

Nákupní cena: 50 Kč

Přirážka: 10 Kč

DPH se sazbou 21%: (přirážka * sazba) = 10 * 21% = 2,10 Kč

Prodejní cena: 62,10 Kč.

 

Podmínky pro uplatnění režimu

Zvláštní režim může použít obchodník při dodání použitého zboží, uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti, pokud je toto zboží obchodníkovi dodáno v rámci obchodování na území Evropské unie

  • a) osobou nepovinnou k dani,
  • b) osobou povinnou k dani se sídlem v tuzemsku, která není plátcem,
  • c) osvobozenou osobou, která není plátcem,
  • d) jinou osobou povinnou k dani, pro kterou je dodání tohoto zboží osvobozeno od daně podle § 62 nebo obdobně podle platného předpisu jiného členského státu, nebo
  • e) jiným obchodníkem, pokud byl při dodání tohoto zboží tímto jiným obchodníkem použit zvláštní režim. 

 

Daňový doklad

Při dodání zboží, které je předmětem zvláštního režimu, musí být na daňovém dokladu uveden údaj

  • „zvláštní režim - použité zboží“,
  • „zvláštní režim - umělecká díla“ nebo
  • „zvláštní režim - sběratelské předměty a starožitnosti“.

Při dodání zboží, které je předmětem zvláštního režimu, nesmí být na daňovém dokladu samostatně uvedena daň týkající se přirážky,

s výjimkou dokladu o prodeji osobního automobilu pro osobu se zdravotním postižením (viz. § 90, odst. 14 zákona o DPH).

 

Nárok na odpočet u kupujícího

Nevýhodou zvláštního režimu s použitým zbožím je skutečnost, že plátce, který takto použité zboží koupí, nemá nárok na odpočet daně z přirážky.

Z tohoto důvodu také prodejce nesmí na doklad uvádět daň.

 

Výhoda zvláštního režimu

Zvláštní režim je výhodné použít pouze tehdy, pokud kupující není plátce DPH.

 

Příklad

Plátce koupil od soukromé osoby použitý automobil za 90.000,-.

Tento automobil chce prodat jinému plátci DPH.

Přirážku chce ve výši 10.000,- Kč

 

Zvláštní režim:

DPH: 21% z přirážky, t.j. 21% z 10.000,- = 2.100,- Kč

Prodejní cena: nákupní cena (90.000) + přirážka (10.000) + DPH (2.100) = 102.100-,

Kupující zaplatí 102.100,-, žádnou DPH si nenárokuje.

 

Standardní režim:

Základ daně: nákupní cena (90.000) + přirážka (10.000) = 100.000

DPH se sazbou 21%: 21.000,-

Prodejní cena: 121.000,-

Kupující sice zaplatí 121.000, ale FÚ mu vrátí DPH ve výši 21.000,-,

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference