Nehmotný majetek

 

Nehmotný majetek je majetek který byl nabyt úplatně, přeměnou, darováním, zděděním nebo vytvořen vlastní činností a jeho vstupní cena je vyšší než 60.000 Kč a zároveň je jeho doba použitelnosti delší než rok

 

Mezi nemovitý majetek patří např:

  • patentované technologické postupy (know-how)
  • duševní vlastnictví chráněné autorským zákonem (autorská práva)
  • software, licence aj.

 

Mezi nehmotný majetek nepatří např:

  • znalecké posudky
  • průzkumy trhu
  • návrhy propagačních a reklamních akcí, apod.

O těchto položkách se účtuje přímo na nákladové účty.

 

Technické zhodnocení

Technickým zhodnocením nehmotného majetku jsou úpravy, které rozšiřují vybavenost, použitelnost nebo mění účel daného majetku.

Hodnota provedené úpravy musí být vyšší, než 40 tis. Kč a jednotlivá zhodnocení jsou posuzována samostatně.

Úpravy se tedy nesčítají za celý kalendářní rok, jak je tomu u hmotného majetku.

 

Doba odepisování

Nehmotný majetek se do žádných odpisových skupin nezařazuje.

Nehmotný majetek se odepisuje pouze rovnoměrně (nelze použít zrychlené odpisy).

Nehmotný majetek se odpisuje s přesností na celé měsíce, a to počínaje měsícem následujícím po měsíci, v němž byly splněny podmínky pro odepisování (byl zařazen do užívání).

 

Doba odepisování je závislá na skutečnosti, zda poplatník má právo na užívání na dobu určitou. 

Pokud ano, tak se roční odpis stanoví jako podíl vstupní ceny a doby sjednané smlouvou.

 

 

Není-li smlouva sjednána na dobu určitou, odpisuje se rovnoměrně (a to bez přerušení):

  • audiovizuální dílo 18 měsíců,
  • software 36 měsíců,
  • nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 36 měsíců,
  • ostatní nehmotný majetek 72 měsíců.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference