Nehmotný majetek

 

Nehmotný majetek je majetek který byl nabyt úplatně, přeměnou, darováním, zděděním nebo vytvořen vlastní činností a jeho vstupní cena je vyšší než 60.000 Kč a zároveň je jeho doba použitelnosti delší než rok

 

Mezi nemovitý majetek patří např:

  • patentované technologické postupy (know-how) nebo
  • duševní vlastnictví chráněné autorským zákonem (autorská práva)
  • software, licence aj.

 

Nehmotný majetek se do žádných odpisových skupin nezařazuje.

 

 

Doba odepisování

Nehmotný majetek se odepisuje pouze rovnoměrně (nelze použít zrychlené odpisy).

Nehmotný majetek se odpisuje s přesností na celé měsíce, a to počínaje měsícem následujícím po měsíci, v němž byly splněny podmínky pro odepisování (byl zařazen do užívání).

 

Doba odepisování je závislá na skutečnosti, zda poplatník má právo na užívání na dobu určitou. 

Pokud ano, tak se roční odpis stanoví jako podíl vstupní ceny a doby sjednané smlouvou.

 

 

Není-li smlouva sjednána na dobu určitou, odpisuje se rovnoměrně (a to bez přerušení):

  • audiovizuální dílo 18 měsíců,
  • software 36 měsíců,
  • nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 36 měsíců,
  • ostatní nehmotný majetek 72 měsíců.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference