Nehmotný majetek

 

Od roku 2021 došlo ke zrušení kategorie nehmotného majetku v zákoně o daních z příjmů, a to včetně daňových odpisů.

Daňovým nákladem tedy budou pouze účetní odpisy.

Tuto novou úpravu lze použít dobrovolně již u nehmotného majetku pořízeného od 1. ledna 2020.

Investice do nehmotných výsledků výzkumu a vývoje, softwaru či ocenitelných práv vynaložené po nabytí účinnosti novely z pohledu daně z příjmů již nejsou považovány za nehmotný majetek. 

 

Účtování

Nehmotný majetek účtujeme na následující účty:

012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
013 Software
014 Ostatní ocenitelná práva
015 Goodwill
016 Povolenky na emise
017 Preferenční limity
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Odpisy

Výdaje na pořízení nehmotného majetku se uplatní podle účetnictví, tj. v režimu § 24 odst. 2 písm. v) ZDP.

Je ovšem i nadále nutné mít při stanovení délky odepisování na zřeteli předpokládanou dobu používání nehmotného majetku, aby tak byla dodržena zásada věrného a poctivého výsledku hospodaření.

Takže určitě nebude možné, aby byly například drahé programy odepisovány během jednoho roku nebo dvou let, pokud se předpokládá jejich obvyklé používání po delší dobu.

Nehmotný majetek se do žádných odpisových skupin nezařazuje.

Nehmotný majetek se odepisuje pouze rovnoměrně (nelze použít zrychlené odpisy).

Nehmotný majetek se odpisuje s přesností na celé měsíce, a to počínaje měsícem následujícím po měsíci, v němž byly splněny podmínky pro odepisování (byl zařazen do užívání).

 

Doba odepisování je závislá na skutečnosti, zda poplatník má právo na užívání na dobu určitou. 

Pokud ano, tak se roční odpis stanoví jako podíl vstupní ceny a doby sjednané smlouvou.

 

Není-li smlouva sjednána na dobu určitou, odpisuje se rovnoměrně (a to bez přerušení):

 • audiovizuální dílo 18 měsíců,
 • software 36 měsíců,
 • nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 36 měsíců,
 • ostatní nehmotný majetek 72 měsíců.

 

Do roku 2021

Nehmotný majetek je majetek který byl nabyt úplatně, přeměnou, darováním, zděděním nebo vytvořen vlastní činností a jeho vstupní cena je vyšší než 60.000 Kč a zároveň je jeho doba použitelnosti delší než rok

 

Mezi nemovitý majetek patří např:

 • patentované technologické postupy (know-how)
 • duševní vlastnictví chráněné autorským zákonem (autorská práva)
 • software, licence aj.

 

Mezi nehmotný majetek nepatří např:

 • znalecké posudky
 • průzkumy trhu
 • návrhy propagačních a reklamních akcí, apod.

O těchto položkách se účtuje přímo na nákladové účty.

 

Technické zhodnocení

Technickým zhodnocením nehmotného majetku jsou úpravy, které rozšiřují vybavenost, použitelnost nebo mění účel daného majetku.

Hodnota provedené úpravy musí být vyšší, než 40 tis. Kč a jednotlivá zhodnocení jsou posuzována samostatně.

Úpravy se tedy nesčítají za celý kalendářní rok, jak je tomu u hmotného majetku.

 

Odpisy do roku 2021

Odpisování dlouhodobého nehmotného majetku se týká  jen těch, kdo vedou podvojné účetnictví. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku viz § 32a zákona o daních z příjmů (tento paragraf byl v roce 2021 zrušen).

 

Legislativa

 

§ 6 vyhlášky 500/2002

Dlouhodobý nehmotný majetek

(1) Položka "B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek" obsahuje zejména nehmotné výsledky vývoje, software, ocenitelná práva a goodwill s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou, s výjimkou goodwillu, a při splnění podmínek dále stanovených a při splnění povinností stanovených zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. Dále obsahuje povolenky na emise a preferenční limity. Dobou použitelnosti se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou nebo uchovatelný pro další činnost nebo může sloužit jako podklad nebo součást zdokonalovaných nebo jiných postupů a řešení včetně doby ověřování nehmotných výsledků.

(2) Za dlouhodobý nehmotný majetek se dále považuje technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku, a to od výše ocenění určeného účetní jednotkou pro vykazování jednotlivého dlouhodobého majetku v položce „B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek“ podle odstavce 1 věty první:

 • a) k jehož účtování a odpisování je oprávněn nabyvatel užívacího práva k dlouhodobému nehmotnému majetku, o kterém neúčtuje jako o majetku,
 • b) drobného nehmotného majetku, kterým se rozumí složky majetku vyjmenované v odstavci 1, pokud mají dobu použitelnosti delší než jeden rok a účetní jednotka je nevykazuje v položce "B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek", ale v nákladech.

(3) Podle odstavce 1 jsou

a) nehmotnými výsledky vývoje a software takové výsledky a software, které jsou buď vytvořeny vlastní činností k obchodování s nimi a nebo nabyty od jiných osob,

b) ocenitelnými právy zejména předměty průmyslového a obdobného vlastnictví, výsledky duševní tvůrčí činnosti a práva podle zvláštních právních předpisů za podmínek stanovených v písmeni a),

c) goodwillem pro účely této vyhlášky kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním obchodního závodu nabytého převodem nebo přechodem za úplatu, vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn obchodní korporace a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy. Goodwill se odpisuje rovnoměrně nejpozději do 60 měsíců od nabytí obchodního závodu do nákladů, v případě přeměny obchodní korporace se tento goodwill odpisuje do nákladů od rozhodného dne přeměny. Záporný goodwill se odpisuje rovnoměrně nejpozději do 60 měsíců od nabytí obchodního závodu do výnosů, v případě přeměny obchodní korporace se tento goodwill odpisuje do výnosů od rozhodného dne přeměny. O případnou následnou změnu kupní ceny obchodního závodu se upraví hodnota goodwillu nebo záporného goodwillu, a to beze změny doby odpisování,

d) povolenkami na emise bez ohledu na výši ocenění:

1. povolenky na emise skleníkových plynů a povolenky na emise způsobené letectvím

2. jednotky snížení emisí a ověřeného snížení emisí z projektových činností

3. jednotky přiděleného množství

e) preferenčními limity zejména individuální produkční kvóty a individuální limit prémiových práv bez ohledu na výši ocenění; u prvního držitele pouze v případě, pokud by náklady na získání informace o jejich ocenění reprodukční pořizovací cenou nepřevýšily její významnost.

(4) Věci vzniklé při pořizování dlouhodobého nehmotného majetku, zejména prototypy, modely a vzorky, pokud nejsou vyřazeny například z důvodu prodeje nebo likvidace, se v případě dalšího využití ve vlastní činnosti zaúčtují na příslušný majetkový účet. V případě variantního postupu při pořizování dlouhodobého nehmotného majetku nebo jeho části jsou součástí ocenění dlouhodobého nehmotného majetku všechna variantní řešení.

(5) Položka "B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek" obsahuje dlouhodobý nehmotný majetek nevykazovaný v ostatních položkách dlouhodobého nehmotného majetku, zejména povolenky na emise a preferenční limity.

(6) Položka "B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek" obsahuje pořizovaný dlouhodobý nehmotný majetek po dobu jeho pořizování do uvedení do stavu způsobilého k užívání.

(7) Položka "B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek" obsahuje krátkodobé a dlouhodobé zálohy a závdavky poskytnuté na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku.

(8) Dlouhodobým nehmotným majetkem se stává pořizovaný majetek uvedený do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení pořizovaného majetku a splnění stanovených funkcí a povinností stanovených právními předpisy pro jeho užívání. Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení.

(9) Dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména znalecké posudky, průzkumy trhu, plány rozvoje, návrhy propagačních a reklamních akcí, certifikace systému jakosti a software pro řízení technologií nebo pro zařízení, která bez tohoto software nemohou fungovat. Dále může účetní jednotka rozhodnout, že dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména technické auditya energetické audity, lesní hospodářské plánya plány povodí.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference