Místo plnění při pořízení zboží z EU

 

Pro určení místa planění při pořízení zboží z EU rozlišujeme:

  • Pořízení zboží z EU bez instalace
  • Pořízení zboží z EU s instalací

 

Pořízení zboží z EU bez instalace

Místem plnění při pořízení zboží z jiného členského státu je místo, kde se zboží nachází po ukončení odeslání nebo přepravy pořizovateli.


Příklad

Plátce nakupuje zboží z Maďarska od osoby, která je v Maďarsku zaregistrována k dani. Zboží je přepraveno a přeprava je ukončena v tuzemsku. Místem plnění je tuzemsko.

Místem plnění při pořízení zboží z jiného členského státu je tuzemsko, jestliže je zboží odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu než do tuzemska, plátce poskytne pro tento obchod české DIČ a neprokáže, že zboží bylo předmětem daně v členském státě, do kterého bylo zboží odesláno nebo přepraveno.

Příklad

Plátce nakupuje zboží z Maďarska od osoby registrované k dani v Maďarsku. Pro tento obchod poskytne české DIČ. Zboží je odesláno z Maďarska na Slovensko. Pokud plátce prokáže, že toto zboží bylo předmětem daně na Slovensku, není předmětem daně v tuzemsku.

Pokud je zboží předmětem daně v tuzemsku a následně potom je předmětem daně v členském státě, do kterého bylo odesláno nebo přepraveno, je pořizovatel oprávněn snížit základ daně v tuzemsku o základ daně, z kterého byla odvedena daň v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy.

Příklad

Plátce nakupuje zboží z Maďarska od osoby registrované k dani v Maďarsku, poskytne pro toto plnění české DIČ a v tuzemsku toto plnění vykáže jako pořízení zboží z jiného členského státu. Zboží je přepraveno z Maďarska na Slovensko a je předmětem daně při pořízení na Slovensku. Plátce může snížit základ daně o základ, ze kterého byla na Slovensku odvedena daň.

Místem plnění při pořízení zboží z jiného členského státu je místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy, pokud je použit zjednodušený postup při dodání zboží do jiného členského státu formou třístranného obchodu za podmínek, že pořizovatel pořídil zboží za účelem následného dodání tohoto zboží a osoba, které bylo zboží dodáno, daň přiznala a zaplatila jako při pořízení zboží z jiného členského státu. Pořizovatel je povinen podat souhrnné hlášení.

Příklad

Plátce pořizuje v tuzemsku zboží od prostřední osoby formou třístranného obchodu. Plátce přizná a zaplatí daň jako při pořízení zboží z jiného členského státu. Prostřední osoba podá souhrnné hlášení.

 

Pořízení zboží z EU s instalací

 

Místem plnění je místo, kde je zboží instalováno nebo smontováno.

 

Povinnost přiznat daň nastává ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni poskytnutí úplaty (zálohy) a to k tomu dni, který nastane dříve.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference