Výpověď z pracovního poměru

 

Výpověď (§50 ZP) je jednostranný právní úkon, na základě kterého - při dodržení podmínek stanovených pro platnost výpovědi - skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby (§ 51 ZP) nezávisle na vůli druhého účastníka pracovního poměru. Výpovědí může rozvázat pracovní poměr zaměstnanec i zaměstnavatel.Podmínky, za kterých skončí pracovní poměr výpovědí danou zaměstnancem i zaměstnavatelem:

 • Musí být dána písemně a doručena druhému účastníku, jinak by byla neplatná
 • Výpověď doručená druhému účastníku může být odvolána s jeho souhlasem
 • Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby, která je stejná pro obě strany

 

Výpovědní doba

Zákoník práce, § 51:

(1) Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce.


(2) Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce, s výjimkami vyplývajícími z § 53 odst. 2, § 54 písm. b) a § 63.

 

Výpovědní doba nemůže být ani jednou ze stran jednostranně zkrácena.

 

Pokud se obě strany dohodnou na zkrácení výpovědní doby, je nutno vzít výpověď  zpět a pracovní poměr rozvázat dohodou.

 

Výpověď ze strany zaměstnavatele

Při výpovědi ze strany zaměstnavatele je zaměstnavatel do výpovědi povinnen napsat důvod výpovědi.


Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů (Zákoník práce § 52):

 • a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
 • b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
 • c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,
 • d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,
 • e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci,
 • f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,
 • g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi.
 • h) poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a. (porušení kázně při pracovní nechopnosti)

 

Porušení kázně při pracovní neschopnosti (Zákoník práce § 301a)

Zaměstnanci jsou v době prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti povinni dodržovat stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek podle zákona o nemocenském pojištění.

 

Pokud chce dát zaměstnavatel výpověď z důvodu dle § 52, písmeno h), musí dodržet dobu pro podání výpovědi (Zákoník práce § 57):

(1) Pro porušení jiné povinnosti zaměstnance stanovené v § 301a zvlášť hrubým způsobem může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď pouze do 1 měsíce ode dne, kdy se o tomto důvodu k výpovědi dověděl, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy takový důvod k výpovědi vznikl.

(2) Stane-li se v průběhu 1 měsíce podle odstavce 1 jednání zaměstnance, v němž lze spatřovat porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, předmětem šetření jiného orgánu, je možné dát výpověď ještě do 1 měsíce ode dne, kdy se zaměstnavatel dověděl o výsledku tohoto šetření.

 

Výpověď během pracovní neschopnosti

Zákon zakazuje, aby zaměstnavatel dal zaměstnanci výpověď z pracovního poměru v době, kdy je zaměstnanec v pracovní neschopnosti.

Ukončení pracovního poměru během pracovní neschopnosti ale možné je, a to hned z těchto důvodů:

 • Pracovní poměr na dobu určitou - pokud není pracovní smlouva prodložena, pracovní poměr zaniká ke sjednanému datu bez ohledu na to, že je zaměstnanec v pracovní neschopnosti
 • Zaměstnanec je ve zkušební době - zaměstnavatel může dát výpověď i v době pracovní neschopnosti, jediné omezení je, že to nesmí být v prvních 14 dnech nemoci
 • Ukončení pracovního poměru dohodou - pokud se zaměstnavatel a zaměstnanec dohodnou, je možné pracovní poměr ukončit i v době pracovní neschopnosti
 • Zánik zaměstnavatele

 

Výpověď ze strany zaměstnance


Zaměstnanec, může podat výpověď bez udání důvodu (Zákoník práce § 50).

 

Odstupné

Zaměstnanci vzniká nárok na odstupné pokud došlo k výpovědi ze strany zaměstnavatele z těchto důvodů:

 • a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
 • b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
 • c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách
 • d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,


Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference