Přijaté dary

 

Přijaté dary je možno účtovat dvojím způsobem:

  • účtovat dar přes fondy
  • účtovat dar do výnosů


 
Dle § 18, odst.2, zákona o daních z příjmů nejsou předmětem daně příjmy získané darováním nemovitosti nebo movité věci anebo majetkového práva, s vyjímkou z nich plynoucích příjmů.

 

PŘÍKLAD:

Dostaneme darem auto. Tento dar není předmětem daně. Jakmile ale auto budeme pronajímat, tento příjem z pronájmu pronájmu již předmětem daně je.


 
Dle § 18, odst.1, zákona o daních z příjmů, se pod pojmem příjmy rozumí výnosy. Jedná se tedy výhradně o účtovou třídu 6.

 

Dle § 25, odst.1, písmeno i) zákona o daních z příjmů nejsou daňovým nákladem výdaje vynaložené na příjmy od daně osvobozené nebo nezahrnované do základu daně.
 
Náklady, které jsme uhradili pomocí daru, nejsou tedy daňově uznatelné.

 

Doporučená metodika účtování

  • Příjem daru není předmětem daně
  • Náklady hrazené pomocí daru nejsou daňově uznatelné

 

Přijaté dary nejsou příjmem z dané činnosti.

Přijaté dary jsou pouze zdrojem krytí, abychom mohli danou činnost (dětský den), uskutečnit.

Z tohoto důvodu přijaté dary neúčtujeme na žádnou činnost (ani režii).

 

Účtování daru přes fondy

Účtovat dary přes fondy je lepší v okamžiku, kdy nevíme, zda přijatý dar budeme čerpat v roce přijetí daru.

Protože se tak může stát v jiném roce, než je přijetí daru, tímto postupem zachováme časovou souvislost mezi náklady a výnosy na danou akci.

K příjmu dochází až v okamžiku, kdy daný fond použijeme na úhradu nějaké činosti.

 

Nabytí daru účtujeme na stranu Dal účtu 911 (k žádnému příjmu tedy nedošlo - neúčtujeme na výnosy).

Jakmile se akce uskuteční, tak daný fond zúčtujeme,  911 MD, 648 Dal.

Příklad

Dostaneme bankovním převodem finanční dar 100 Kč na nákup knihy.

Knihu koupíme za 80 Kč.

 
Účtování:

Doklad Text Částka Účet Strana
1 Nabytí daru 100 221 MD
1 Nabytí daru 100 911 D
2 Nákup knihy 80 501.N MD
2 Nákup knihy 80 211 D
3 Zúčtování fondu 80 911

Md

3 Zúčtování fondu 80 648.N D

 

Účtování daru do výnosů

Přijaté dary účtujeme přímo do výnosů (nikoliv přes fondy). 

Dary účtované přímo do fondů účtujeme na účet 682.

 

Na účtu 682 se dle zásad účtují příspěvky (dary) na provozní činnost jednotky.

Provozní činností jednotky se myslí hlavní činnost na kterou byla zřízena.


Účtování:

Doklad Text Částka Účet Strana
1 Nabytí daru 100 221 MD
1 Nabytí daru 100 682.N D

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference