Přesčas

 

Prací přesčas se podle zákoníku práce rozumí práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu nebo mimo rámec rozvrhu pracovních směn (viz zákoník práce, § 98 a § 93).

 

Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas (zákoník práce, § 114)

(1) Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo (dále jen "dosažená mzda"), a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku.

 

(2) Neposkytne-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno v době 3 kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době, přísluší zaměstnanci k dosažené mzdě příplatek podle odstavce 1.

 

(3) Dosažená mzda a příplatek ani náhradní volno podle odstavců 1 a 2 nepřísluší, je-li mzda sjednána (§ 113) již s přihlédnutím k případné práci přesčas.

Mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas je možné takto sjednat, je-li současně sjednán rozsah práce přesčas, k níž bylo při sjednání mzdy přihlédnuto.

Mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas je možné sjednat nejvýše v rozsahu 150 hodin práce přesčas za kalendářní rok a u vedoucích zaměstnanců (§ 11) v mezích celkového rozsahu práce přesčas (§ 93 odst. 4).

 

Neplacená práce přesčas

Neplacenou práci přesčas do stanoveného limitu 150 hodin je možné sjednat pouze na základě smlouvy.

Může se jednat o pracovní či jinou smlouvu, dohodu mezi zaměstnavatelem a odbory (kolektivní smlouva).

Neplacenou přesčasovou práci nelze nařídit pouhým mzdovým výměrem nebo vnitřním předpisem.

 

Maximální doba přesčasů

Zaměstnavatel práci přesčas může nařídit jen z vážných provozních důvodů, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami, popřípadě za podmínek uvedených v § 91 odst. 2 až 4 zákoníku práce i na dny pracovního klidu.

 

Zaměstnavatel může práci přesčas nařídit jen výjimečně, a to:

  • do 8 hodin v jednotlivých týdnech
  • maximálně 150 hodin v roce.

Do ročního limitu se nezapočítává práce přesčas, za kterou bylo poskytnuto náhradní volno

 

Se souhlasem zaměstnance lze vykonávat práci přesčas nad uvedený limit, maximálně za rok 416 hodin (t.j. průměrně 8 hodin týdně).

Průměr je počítán i na týdny, kdy je zaměstnanec nepřítomen v práci (dovolená, nemoc).

 

Příklad

Fond měsíční doby je 180 hodin.

Zaměstnanec má pevnou měsíční mzdu 20 000 Kč

Průměrný hodinový výdělek (PV) je 50 Kč.

Zaměstnanec odpracoval v daném měsíci 188 hodin (8 hodin přesčasů)

 

Mzda:

1. Základní mzda (20.00 Kč : 180 hod.fond) * 188 hodin = 20.889,-

2. Příplatek za přesčas 0,25 * (8 hod * 50 Kč (PV)) = 100,-

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference