Sleva na manžela (manželku)

 

Nárok na daňovou slevu na manželku má manžel, jestliže rozhodné vlastní příjmy manželky za rok nepřesáhly 68.000 Kč.

Druhou podmínkou je, že manželka (manžel) žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.

 

Definice manžela

Manželem se rozumí jak manželka, tak manžel.

Dle znění § 21e odst. 3 ZDP se pro účely daní z příjmů rozumí manželem také partner podle zákona č. 115/2006 Sb., upravujícího registrované partnerství.

Slevu dle § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP však nelze uplatnit na přítelkyni nebo přítele bez uzavření manželství mezi dvěma osobami odlišného pohlaví nebo bez uzavření registrovaného partnerství mezi osobami stejného pohlaví, i když tato osoba žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.

 

Výše slevy

Daňová sleva na manželku činí 24.840

V případě, že je manželka držitelkou průkazu ZTP/P, tak se uplatňuje dvojnásobně vysoká daňová sleva.

 

Započitatelné příjmy

Mezi vlastní příjmy manželky se počítají všechny příjmy mimo taxativně vyjmenované příjmy v zákoně o dani z příjmu. 

Do vlastních příjmů se počítá např..

 • příjmy ze zaměstnání (hrubá mzda)
 • příjmy z podnikání (hrubý příjem)
 • dávky vyplácené v rámci nemocenského pojištění:
  • Peněžitá pomoc v mateřství
  • Ošetřovné
  • Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství
  • Dávka otcovské poporodní péče (tzv. otcovská)
  • Dlouhodobé ošetřovné
 • státní důchod,
 • podpora v nezaměstnanosti
 • ...

 

Nezapočitatelné příjmy

 Do vlastního příjmu manželky (manžela) se nezahrnují:

 • dávky státní sociální podpory:
  • přídavek na dítě
  • rodičovský příspěvek
  • příspěvek na bydlení
  • porodné
  • pohřebné
 • dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna,
 • dávky osobám se zdravotním postižením,
 • dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • příspěvek na péči,
 • sociální služby,
 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem,
 • státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření,
 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření
 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání
 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen podle § 4.

 

Počet měsíců

V daňovém přiznání však se počítají se pouze měsíce, kdy k 1. dni v měsíci trvalo manželství.

V případě, že maželství vzniklo v průběhu roku, tak se uplatní sleva v poměrné výši.

 

Legislativa

Zákon o daních z příjmů, § 35bb - Sleva na manžela

(1) Výše slevy na manžela činí 24840 Kč. Výše slevy se zvyšuje na dvojnásobek, pokud je sleva uplatňována na manžela, kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P.

(2) Slevu na manžela lze uplatnit pouze tehdy, pokud

 • a) poplatník žije ve společně hospodařící domácnosti s manželem a vyživovaným dítětem poplatníka, které nedovršilo věku 3 let, a
 • b) manžel poplatníka nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68000 Kč.


(3) Pro účely slevy na manžela se za vyživované dítě poplatníka nepovažuje vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, není-li v péči těchto osob, která nahrazuje péči rodičů.

(4) Do vlastního příjmu manžela pro účely slevy na manžela se nezahrnují

 • a) dávky osobám se zdravotním postižením, pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpory a pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna,
 • b) příspěvky na péči a na sociální služby,
 • c) státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem podle zákona upravujícího penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření a státní podpory podle zákona upravujícího stavební spoření,
 • d) stipendia poskytovaná studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání,
 • e) příjmy plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona upravujícího sociální služby, který je od daně osvobozen,
 • f) příjmy, které vznikly jako důsledek porušení podmínek osvobození příjmu nebo uplatnění nezdanitelné části základu daně, a
 • g) příjmy, které plynou druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považují za příjem druhého z manželů v případě manželů, kteří mají společné jmění manželů.

 

Vzor pro čestné prohlášení

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

 

Pan/paní      ……………………….………

rodné číslo: ………………………………

Bydliště:        …………………………………………………………………..

 

prohlašuji, že jsem ve zdaňovacím období 20….. neměl/a vlastní příjem přesahující částku uvedenou v § 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmu (68 000 Kč).

 

V…………………………..             dne………………………………….

 

Podpis: …………………………

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference