Dovoz zboží z třetích zemí

 

Pro dovoz zboží ze třetí země není důležité, kdo je jeho dodavatelem, ale kde zboží vystoupilo ze třetí země do prostoru EU. Právě to zásadně ovlivní přiznání daně za zboží.

 

Dovozem zboží se podle § 20 odst. 1 zákona o DPH rozumí vstup zboží z třetí země na území Evropského společenství.

Daň se přitom vybere až v zemi, kde je zboží propuštěno do příslušného režimu, v němž vzniká povinnost přiznat daň při dovozu.

 

Daňové doklady při dovozu zboží

§ 33 zákona o DPH

(1) Za daňový doklad při dovozu zboží do tuzemska se považuje

 • a) rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu, ve kterém vznikla povinnost přiznat nebo zaplatit daň, nebo
 • b) jiné rozhodnutí o vyměřené dani vydané celním úřadem, pokud je daň zaplacena.

(2) Za daňový doklad při vrácení zboží zpět do tuzemska se považuje rozhodnutí o vyměřené dani vydané celním úřadem, pokud je daň zaplacena.

 

Uskutečnění plnění a povinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu zboží

§ 23 zákona o DPH

(1) Zdanitelné plnění je uskutečněno a povinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu zboží vzniká

a) propuštěním zboží do celního režimu

 • 1. volného oběhu,
 • 2. dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla, nebo
 • 3. konečného užití,

b) nesplněním některé z povinností stanovených v celních předpisech pro

 • 1. vstup zboží, které není zbožím Evropské unie, na území Evropské unie,
 • 2. dočasné uskladnění,
 • 3. celní režim tranzitu,
 • 4. celní režim uskladnění,
 • 5. celní režim dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla,
 • 6. celní režim zušlechtění, nebo
 • 7. nakládání se zbožím, které není zbožím Evropské unie,

c) nesplněním podmínky, na jejímž základě může být zboží, které není zbožím Evropské unie, propuštěno do celního režimu, s výjimkou celního režimu konečného užití,

d) odnětím zboží, které není zbožím Evropské unie, celnímu dohledu, nebo

e) porušením podmínek stanovených v povolení k použití zvláštního celního režimu.

(2) Bylo-li plátci rozhodnutím celního úřadu zboží propuštěno podle odstavce 1 písm. a), je plátce povinen přiznat daň v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém bylo zboží do příslušného celního režimu propuštěno.

(3) Bylo-li plátci rozhodnutím celního úřadu zboží propuštěno podle odstavce 1 písm. a) bod 2, je plátce povinen přiznat daň ve výši, která by byla vyměřena při propuštění zboží do celního režimu volného oběhu v době dovozu zboží.

(4) Pokud byly porušeny podmínky pro osvobození od daně podle § 71g, je plátce povinen přiznat daň v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém bylo zboží do celního režimu volného oběhu propuštěno.

(5) Bylo-li osobě, která není plátcem, rozhodnutím celního úřadu zboží propuštěno podle odstavce 1 písm. a) bod 2, je tato osoba povinna zaplatit daň ve výši, která by byla vyměřena při propuštění zboží do celního režimu volného oběhu v době dovozu zboží.

(6) Plátce splnil povinnost přiznat daň při dovozu zboží, pokud daň zaplatil celnímu úřadu v souladu s tímto zákonem jako osoba povinná zaplatit daň.

 

Dovoz zboží

§ 20 zákona o DPH

(1) Dovozem zboží se pro účely tohoto zákona rozumí vstup zboží z třetí země na území Evropské unie.

(2) Za dovoz zboží se pro účely tohoto zákona považuje také vstup zboží na území Evropské unie z území podle § 3 odst. 2. U dovozu tohoto zboží postupuje celní úřad tak, jako by se jednalo o dovoz zboží ze třetí země.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference