Náklady na vývoj a výzkum

 

Společnost provádějící vývoj a výzkum má možnost si tyto náklady uplatnit v daňovém přiznání jako odpočitatelné položky

 

Poplatník si tedy náklady vynaložené na vývoj a výzkum uplatňuje dvakrát.

Jednou jako standardní náklady ve svém účetnictví, podruhé tyto samé náklady si uplatní ještě jednou jako odečitatelnou položku od základu daně.

 

Tento princip je použit jako forma podpory výzkumu a vývoje.

 

Zákonná úprava

Zákonnou úpravu naleznete v následujících paragrafech:

  • zákon o daních z příjmů § 34, odst.4 a odst.5
  • zákon o daních z příjmů § 34a až § 34f

Ministerstvo financí vydalo pokyn MF ČR č. D-288, k jednotnému postupu při uplatňování § 34 odst. 4 a 5 zákona o daních z příjmů, který byl novelizován.

 

Posouzení správcem daně

Poplatník, v případě pochybností, může požádat správce daně o posouzení, zda splńuje podmínky pro uplatnění odpočtu.

 

Základní princip odpočtu

Odpočet lze uplatnit v období ve kterém náklady vznikly, v případě, že poplatník vykáže daňovou ztrátu nebo základ daně je nižší, tak lze odpočet (nebo jeho zbývající část) uplatnit nejpozději do 3 let.

  • poplatník může odečíst 100% nákladů na výzkum které vynaložil v průběhu zdaňovacího období
  • pokud náklady byly vynaloženy pouze částečně, odpočet lze provést pouze v poměrné výši
  • nelze odečíst výdaje vynaložené na služby, licenční poplatky a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje pořízené od jiných subjektů (s výjimkou výdajů na certifikaci výsledků)
  • nelze odečíst výdaje na které byla poskytnuta podpora z veřejných zdrojů (dotace)

 

Činnosti považované za výzkum a vývoj

Zákon o daních z příjmů se odkazuje na zákon o podpoře výzkumu a vývoje.


Tento zákon výzkum a vývoj definuje jako

"systematickou tvůrčí práci konanou za účelem získání nových znalostí nebo jejich využití, přičemž tyto znalosti by měly obsahovat ocenitelný prvek novosti a řešit vědeckou či odbornou nejistotu".

 

Daňové přiznání

Poplatník náklady na výzkum vykáže v oddíle F. Odpočty pole § 34 odst.4 zákona

Způsob vyplnění je obdobný jako u daňové ztráty která se vyplňuje v oddílu E.

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference