Kdo je povinnen přiznat daň u služeb

 

 

Poskytnutí služby mezi tuzemskými osobami

Pokud jsou služby poskytovány v rámci tuzemska mezi tuzemskými osobami je povinen daň odvést plátce, který službu poskytuje.

 

Přijetí služby s místem v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku

Přiznat daň musí příjemce služby (reverse charge).


UPOZORNĚNÍ:

Česká osoba povinná k dani, která ještě není k DPH zaregistrována, se stane plátcem dnem, kdy jí byla poskytnuta služby s místem plnění v tuzemsku od osoby registrované k dani v jiném členském státě nebo od zahraniční osoby povinné k dani.

 

Zákon o DPH § 24:

(1) Povinnost přiznat daň při poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku vzniká plátci nebo identifikované osobě, kterým je služba poskytnuta, ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni poskytnutí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve.
   
(2) Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem poskytnutí služby podle odstavce 1. V případech podle § 21 odst. 4 písm. b) a v § 21 odst. 5 až 9 se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem uvedeným v těchto ustanoveních.   

(3) Pokud je osobou neusazenou v tuzemsku poskytována služba s místem plnění v tuzemsku podle § 9 odst. 1 po dobu delší než 12 kalendářních měsíců a během této doby nedojde k poskytnutí úplaty, považuje se plnění za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku.
    

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference