Co je daňová evidence


Daňovou evidenci příjmů a výdajů upravuje § 7b zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu.

 

Jak má daňová evidence vypadat

Způsob vedení daňové evidence není v zákoně nikde přesně vymezen.


Daňová evidence musí obsahovat základní informace o:

a) příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně,
b) majetku a závazcích.

Příjmy daňové je třeba oddělovat od příjmů nedaňových

Daňové výdaje je třeba oddělovat od výdajů nedaňových

Hlavním cílem daňové evidence je zjištění základu daně

Dobře vedená daňová evidence má současně poskytnout přehled o stavu a pohybu majetku a dluhů (investiční majetek, pohledávky a závazky).

 

Legislativa

§ 7b - Daňová evidence, zákona o daních z příjmů:


(1) Daňová evidence zajišťuje zjištění základu daně z příjmů a obsahuje údaje o

  • a) příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně,
  • b) majetku a závazcích.

 

(2) Pro obsahové vymezení složek majetku v daňové evidenci se použijí zvláštní právní předpisy o účetnictví, není-li dále stanoveno jinak.


(3) Pro ocenění majetku a závazků v daňové evidenci se hmotný majetek oceňuje podle § 29, pohledávky se oceňují podle § 5.

Ostatní majetek se oceňuje pořizovací cenou,31) je-li pořízen úplatně, vlastními náklady,31) je-li pořízen ve vlastní režii, nebo cenou zjištěnou podle zvláštního právního předpisu o oceňování majetku1a) ke dni nabytí u majetku nabytého děděním nebo darem.

Závazky se oceňují při vzniku jmenovitou hodnotou, při převzetí pořizovací cenou.

Peněžní prostředky a ceniny se oceňují jejich jmenovitými hodnotami.

Pořizovací cenou pozemku je cena včetně porostu, pokud se nejedná o pěstitelský celek trvalých porostů (§ 26).

Do pořizovací ceny majetku pořízeného formou finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci se zahrnou výdaje s jeho pořízením související, hrazené nájemcem.

V případě úplatného pořízení nemovitých a movitých věcí, majetkových práv, pohledávek a závazků nebo části uvedeného majetku a závazků, za jednu pořizovací cenu, se cena jednotlivých složek majetku stanoví v poměrné výši k ceně jednotlivých složek majetku oceněných podle zvláštního právního předpisu,1a) s výjimkou peněz, cenin, pohledávek a závazků.

Je-li v případě úplatného pořízení nemovitých a movitých věcí, majetkových práv, pohledávek a závazků, nebo části tohoto majetku a závazků, rozdíl mezi pořizovací cenou a oceněním tohoto majetku podle zvláštního právního předpisu,1a) zvýšeným o hodnotu peněz, cenin, pohledávek včetně daně z přidané hodnoty, a snížený o hodnotu závazků, záporný, postupuje se obdobně jako v případě záporného oceňovacího rozdílu při koupi podniku (§ 23).


(4) Zjištění skutečného stavu zásob, hmotného majetku, pohledávek a závazků provede poplatník k poslednímu dni zdaňovacího období. O tomto zjištění provede zápis. O případné rozdíly upraví základ daně podle § 24 a 25.

 

(5) Poplatník je povinen uschovávat daňovou evidenci za všechna zdaňovací období, pro která neskončila lhůta pro vyměření daně stanovená tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem.28b)

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference