Ocenění obchodního podílu

 

Podíl představuje účast společníka v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí (§31 zákona o obchodních korporacích).

 

Obchodní podíl během manželství

Je-li obchodní podíl nabyt během trvání manželství z prostředků patřících do společného jmění manželů, pak se stává součástí společného jmění manželů, a to proto, že podíl jako jiná majetková hodnota je způsobilá být předmětem občanskoprávních vztahů.

Takto nabytý obchodní podíl se pak sice stává součástí společného jmění, ale obvyklá správa, resp. výkon práv a povinností spjatých s podílem, přísluší jen jednomu z manželů.

Pokud se ale jedná nad rámec obvyklé správy, pak náleží stejně tak i druhému z manželů právo rozhodovat o nakládání s podílem.

Manželé tak mají ve společném jmění manželů majetkovou hodnotu obchodního podílu. (Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 7. 2004, sp. zn. 22 Cdo 700/2004).

 

Úmrtí společníka

Podle § 42 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,  smrtí nebo zánikem společníka přechází jeho podíl v obchodní korporaci na dědice nebo právního nástupce, ledaže společenská smlouva přechod zakáže nebo omezí.

Ocenění podílu se provede dle § 36 zákona o obchodních korporacích a to jako podíl na vlastním kapitálu společnosti.

Ke dni úmrtí společníka je účetní jednotka povinna sestavit mezitimní účetní závěrku (t.j. bez zavření účetních knih).

 

Zákon o obchodních korporacích, § 42:

(1) Smrtí nebo zánikem společníka přechází jeho podíl v obchodní korporaci na dědice nebo právního nástupce, ledaže společenská smlouva přechod zakáže nebo omezí. Zákaz nebo omezení přechodu podílu v akciové společnosti a v bytovém družstvu se zakazuje.

(2) Nedohodnou-li se dědicové v době řízení o dědictví na výkonu práv spojených s podílem, který je předmětem pozůstalosti, a není-li ustanoven správce této části pozůstalosti, ustanoví takového správce soud, který projednává pozůstalost, na návrh obchodní korporace nebo některého z dědiců. Správce pozůstalosti je oprávněn vykonávat všechna práva spojená s podílem.

 

Zákon o obchodních korporacích, § 36:

(1) Při zániku účasti společníka v obchodní korporaci za jejího trvání jinak než převodem podílu nebo udělením příklepu v řízení o výkonu rozhodnutí vzniká společníkovi nebo jeho právnímu nástupci právo na vypořádání (dále jen „vypořádací podíl“), ledaže jiný právní předpis stanoví jinak.

(2) Neurčí-li společenská smlouva jinak, stanoví se výše vypořádacího podílu ke dni zániku účasti společníka v obchodní korporaci z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka v obchodní korporaci.

(3) Odstavec 2 se nepoužije, liší-li se podstatně reálná hodnota majetku společnosti od jeho ocenění v účetnictví. V takovém případě se při určení výše vypořádacího podílu vychází z reálné hodnoty majetku snížené o výši dluhů vykázaných v účetní závěrce uvedené v odstavci 2. Společenská smlouva může určit jiný vhodný způsob určení vypořádacího podílu.

(4) Vypořádací podíl se určí poměrem podílů společníků u jednotlivých forem obchodních korporací a vyplácí v penězích bez zbytečného odkladu poté, co je nebo mohla být zjištěna jeho výše podle odstavce 2 nebo 3, ledaže společenská smlouva nebo dohoda mezi obchodní korporací a společníkem nebo společníkem, jehož účast zanikla, nebo jeho právním nástupcem určí jinak.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference