Vyřazení části majetku

 

Při vyřazení části hmotného majetku lze uplatnit jako výdaj podle § 24 odst. 2 písm. b) zákona o daních z příjmů poměrnou část zůstatkové ceny.

 

Na vyřazovanou část majetku nelze tedy pohlížet jako na jednotlivý hmotný majetek.

 

Zákon o daních z příjmů, § 24 odst. 2 písm. b) :

Při částečném prodeji nebo zlikvidování hmotného majetku je výdajem poměrná část zůstatkové ceny. Zůstatkovou cenu nebo její část nelze uplatnit v případě, kdy je stavební dílo (dům, budova, stavba) likvidováno zcela nebo zčásti v souvislosti s výstavbou nového stavebního díla nebo jeho technickým zhodnocením. Obdobně se toto ustanovení vztahuje na zůstatkovou cenu hmotného majetku a nehmotného majetku odpisovaného pouze podle právních předpisů upravujících účetnictví, jehož účetní odpisy jsou výdajem podle písmene v)

 

Zjištění poměrné části

Při částečném vyřazení hmotného majetku bude vstupní cena vyřazované části stanovena

  • ve výši odpovídající reálnému poměru vyřazené části majetku k celku, případně odpovídající poměru stanoveném kvalifikovaným odhadem (pokud nelze objektivně zjistit pořizovací cenu vyřazované části)
  • nebo ve výši pořizovacích nákladů vyřazené části majetku včetně případných technických zhodnocení (pokud lze objektivně zjistit pořizovací cenu vyřazované části)

Zjištěným poměrem vstupní ceny vyřazované části k celku bude vypočtena i příslušná část zůstatkové ceny a oprávek.

 

 

Příklad

V účetnictví evidujeme budovu s následujícími parametry: 

  • vstupní cena (včetně technického zhodnocení) ve výši 1.000.000,- Kč.
  • oprávky ve výši 400.000,- kč
  • zůstatková cena ve výši 600.000,- kč

Před několika lety jsme v budově nainstalovali nový kotel v pořizovací ceně 60.000,- Kč. Kotel se stal součástí budovy jako technické zhodnocení. Nyní kotel měníme a původní hodláme prodat.

 

A: Zjistíme poměrnou část

Z účetnictví dokážeme zjistit pořizovací cenu kotle, t.j. 60.000,- Kč.

Vstupní cena majetku je ve výši 1.000.000,- Kč.

Vypočítáme poměr v procentech: (60.000 / 1.000.000) * 100 = 6%

 

B: Zjistíme zůstatkovou cenu kotle

Zůstatková cena kotle = Zůstatková cena budovy (600.000) * poměrná část (6%) = 36.000,- Kč

Tato zůstatková cena je "pořizovací cenou" pro nový samostatný majetek.

Provedeme zaúčtování:

Text Částka Účet Strana Poznámka
Vyřazení kotle 36.000 021 D snížení vstupní ceny původní inv.karty budovy
Zařazení kotle 36.000 022 MD nová inventární karta

 

Zaúčtováním jsme snížili vstupní cenu budovy a vytvořili nový majetek.

Tento nový majetek (samostatný kotel) můžeme prodat nebo zaúčtovat jako technické zhodnocení do další budovy.

 

Stanovisko MF

Ministerstvo financí poskytlo vyjádření k této problematice v příspěvku 243/17.09.08.

Navrhované řešení a závěry vycházejí prvotně z mylného předpokladu, že se u vyřazované části zjišťuje „vstupní cena“, popř. její „zůstatková cena“ a díky tomu, nenachází předkladatel v ZDP ani v účetních předpisech příslušná řešení.

 

Podle §26 a nsl. ZDP se odpisuje hmotný majetek, který je konkrétně vymezen v § 26 odst. 2 ZDP a v žádném ustanovení není připuštěna možnost, že by se úprava pro takto vymezený majetek použila i pro část majetku. Obdobně je tomu v předpisech o účetnictví (vyřazovaná část DHM nemá „svou“ pořizovací cenu).

 

Při vyřazení části hmotného majetku lze uplatnit podle § 24 odst. 2 písm. b) ZDP poměrnou část zůstatkové ceny a nikoliv zůstatkovou cenu vyřazované části. Poměrnou část lze zjistit způsobem, který je popsán v Závěru v bodě 1., resp. v bodě 2.1.1 příspěvku, ale s tím rozdílem, že se u vyřazované části nezjišťuje vstupní cena, nýbrž poměr historické hodnoty vyřazované části ke vstupní ceně hmotného majetku. Vzhledem k tomu, že vyřazovaná část není sama o sobě hmotným majetkem, nelze ani použít ustanovení o uplatnění poloviny ročního odpisu podle § 26 odst. 7 písm. a) ZDP

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference