Nápoje na pracovišti

 

Zaměstnavatel musí poskytnout zaměstnnacům na pracovišti pitný režim a v některých případech i ochranný nápoj.

Každý z těchto režimů podléhá jiným pravidlům a zákonným požadavkům.

 

Pitný režim

Pitný režim znamená, že zaměstnavatel je povinný zajistit svým zaměstnancům přísun pitné vody. Neznamená to tedy, že by vám zaměstnavatel každé ráno na pracovišti musel připravit ovocnou šťávu, limonádu nebo minerálku.

Zaměstnavatel je povinen dle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajistit, aby pracovní podmínky odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům. Jedním z těchto požadavků v zákoně je, aby pracoviště bylo zásobováno vodou.

Zjednodušeně to znamená, že zaměstnavatel svou povinnost zajistit zaměstnancům pitný režim plní už tím, že na pracovišti je volný přístup ke kohoutku s pitnou vodou.

 

Definice pitné vody

Definice pitné vody je obsažena v §3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zní takto:
„Pitnou vodou je veškerá voda v původním stavu nebo po úpravě, která je určena k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, voda používaná v potravinářství, voda, která je určena k péči o tělo, k čištění předmětů, které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby, a to bez ohledu na její původ, skupenství a způsob jejího dodávání.“

 

Daňová uznatelnost

Pro zaměstnavatele je daňovým nákladem neperlivá, neslazená, neochucená pitná voda. Je přitom jedno, v jakém je balení (PET láhve, barely...)


Na straně zaměstnavatele:

  • neperlivá pitná voda je daňovým nákladem podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 1. zákona o daních z příjmů
  • jemně perlivá voda představuje nedaňový náklad podle § 25 odst. 1 písm. zm) zákona o daních z příjmů

 

Na straně zaměstnance se ve všech případech jedná o příjem, který nebude zdaňován,

  • neperlivá pitná voda představuje příjem, který není předmětem daně podle § 6 odst. 7 písm. b) zákona o daních z příjmů
  • jemně perlivá voda představuje příjem osvobozený od daně podle § 6 odst. 9 písm. c)  zákona o daních z příjmů

 

Ochranný nápoj

Ochranný nápoj je takový nápoj, který je zaměstnavatel povinen zajistit svým zaměstnancům v případě, že jsou vystaveny nevyhovujícím mikroklimatickým podmínkám, a to v rozsahu a za podmínek, které určuje prováděcí předpis.

Bližší podmínky poskytování ochranných nápojů pak specifikuje § 8 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

V zákonu je ve zkratce uvedeno, že zaměstnanci se poskytuje ochranný nápoj, který ho ochrání před zátěží teplem nebo chladem. Nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více jak 6,5 % hmotnosti cukru a více jak 1 % hmotnosti alkoholu. Pokud je ochranný nápoj podáván nezletilým osobám, nesmí obsahovat žádný alkohol. Může ale obsahovat látky, které zvyšují odolnost lidského organizmu.

 

Legislativa


Zákon o daních z příjmů § 24

(2) Výdaji (náklady) podle odstavce 1 jsou také

j) výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku zaměstnanců vynaložené na

  • 1. bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienické vybavení pracovišť; výdaje (náklady) na pořízení ochranných nápojů lze uplatnit v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy,

 

Zákon o daních z příjmů § 25

(1) Za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely nelze uznat zejména

zm) hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti,

 

Zákon o daních z příjmů § 6 - příjmy ze závislé činnosti

(7) Za příjmy ze závislé činnosti se nepovažují a předmětem daně, kromě příjmů, které nejsou předmětem daně podle § 3 odst. 4, dále nejsou

  • b) hodnota osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů poskytovaných v rozsahu stanoveném zvláštním předpisem, včetně nákladů na udržování osobních ochranných a pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, jakož i hodnota poskytovaných stejnokrojů, včetně příspěvků na jejich udržování, dále hodnota pracovního oblečení, určeného zaměstnavatelem pro výkon zaměstnání, včetně příspěvku na jeho udržování,

(9) Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, dále osvobozeny

  • c) hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněžní plnění ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti,

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference