Opravné položky k pohledávkám

 

Opravné položky se tvoří k nepromlčeným pohledávkám u kterých je předpoklad, že nebudou zaplaceny.

Dá se předpokládat, že pohledávky, které nejsou uhrazeny do jednoho roku po splatnosti, jsou pohledávky problematické.

 

Opravné položky k pohledávkám dělíme na

  • účetní opravné položky (nedaňový náklad)
  • zákonné opravné položky (dańový náklad)

 

Účetní opravné položky

Náklady vzniklé z titulu účetních opravných položek jsou daňově neúčinné.

Tvorbu účetních opravných položek účtujeme na vrub účtu 559.N

Jejich zpětné rozpuštění nebo snížení účtujeme na stranu DAL stejného účtu, a to při úhradě pohledávky, postoupení pohledávky nebo při jejím zániku.

Tvorba i čerpání účetních opravných položek se řídí vnitropodnikovou směrnicí a je důležitým nástrojem pro dodržení zásady opatrnosti v účetnictví.


Zákonné opravné položky

Tvorba a čerpání zákonných opravných položek je daňově uznatelným nákladem. O opravných položkách účtujeme na základě interních účetních dokladů.


Daňovou uznatelnost opravných položek k pohledávkám upravuje zákon o daních z příjmů. Pravidla pro tvorbu a zúčtování daňových opravných položek k pohledávkám stanoví zákon č. 593/92 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů.


Podle tohoto zákona lze tvořit opravné položky pouze k nepromlčeným pohledávkám, jejichž splatnost nastala po 31.12.1994.


Daňové opravné položky nelze uplatnit u pohledávek již odepsaných na vrub výsledku hospodaření a u pohledávek vzniklých za společníky, akcionáři, členy družstev za psaný vlastní kapitál, mezi spojenými osobami vymezenými v zákoně o daních z příjmů.


Tvorba a zúčtování (zrušení) daňových opravných položek musí být vždy zaznamenána v účetnictví.

Druhy zákonných opravných položek k pohledávkám:

Zákon o rezervách umožňuje vytvářet daňové opravné položky

  • k pohledávkám za dlužníky v konkursním a vyrovnávacím řízení
  • k nepromlčeným pohledávkám po lhůtě splatnosti
  • k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference