Zatřídění majetku do odpisových skupin

 

Majetek se zatřídí do skupiny pouze v případě, že se jedná o samostatný majetek.

Pokud se jedná o stavební součást, musíme zjistit, zda je součást budovy či nikoliv. Bližší info zde.

 

Odpisové skupiny

Majetek se pro stanovení správné výše odpisů musí zatřídit do odpisové skupiny.

 

V současné době máme 6 odpisových skupin.

Odpisová skupina Doba odepisování
1 3 roky
2 5 let
3 10 let
4 20 let
5 30 let
6 50 let

 

Jak zjistit odpisovou skupinu

V příloze 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, je uvedeno třídění hmotného majetku do odpisových skupin pomocí kódů klasifikace CZ-CPA a CZ-CC.

 

  • CZ-CPA je klasifikace produkce.
  • CZ-CC je klasifikace stavebních děl.

 

Některé majetky se dají zatřídit přímo dle zákona, pokud naleznete majetek dle názvu.

Přílohu daného zákona naleznete zde.

 

Ve složitějších případech je nutno nejdříve najít pro daný majetek kód pro CZ-CPA nebo CZ-CC.

Číselník zvolte dle druhu majetku.

Číselník klasifikace produkce  a stavebních děl uveřejňuje Český statistický úřad (ČSÚ).

Klasifikace produkce (CZ-CPA) je statistickou klasifikací produkce podle činností, která byla vypracována podle evropského standardu a aktualizována s účinností od 1. ledna 2015.

Soubor CZ-CPA otevřete zde.

 

Číselníky naleznete na stránkách ČSÚ https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace

Odpisovou skupinu v zákoně naleznete poté dle zjištěného kódu.

Na kartu majetku doporučujeme nalezený kód napsat.

 

Příklad:

Chceme zatřídit stroj na řezání kovu vodním paprskem.

V číselníku CZ-CPA jsme našli:

28.41.24 - Obraběci stroje k hoblovani, strojni pily, odřezavaci stroje a jine stroje na řezani kovů

V zákoně je v odpisové skupině 2 uvedeno:

28.4 - Kovoobráběcí a ostatní obráběcí stroje.

Náš stroj patří do skupiny 28.4., takže ho zatřídíme do 2. odpisové skupiny.

 

Odpisovou skupinu jsme nenalezli

V případě, že daný kód klasifikace produkce CZ-CPA v odpisových skupinách nenalezneme, zatřídíme majetek do odpisové skupiny č.2.

V případě, že daný kód Klasifikace stavebních děl CZ-CC v odpisových skupinách nenalezneme, zatřídíme majetek do odpisové skupiny č.5.

Toto nám říká § 30 zákona o daních z příjmů.

 

§ 30 odst.1:
Stanovená doba odpisování se nevztahuje na hmotný majetek, u něhož došlo v průběhu odpisování k prodloužení doby odpisování. Stavební dílo (dům, budova, stavba) se zařazuje do odpisové skupiny podle jeho hlavního užívání v souladu se zvláštní právním předpisem. Při užívání budovy k několika účelům je pro zařazení do odpisové skupiny rozhodující převažující podíl užívání na celkové využitelné podlahové ploše.99)

Hmotný majetek, který nelze zařadit do odpisových skupin podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu, s výjimkou uvedenou v odstavcích 6 až 8, zatříděný podle Klasifikace stavebních děl CZ-CC vydané Českým statistickým úřadem se zařadí do odpisové skupiny 5 a ostatní hmotný majetek zatříděný podle klasifikace produkce CZ-CPA se zařadí do odpisové skupiny 2.

 

Špatně zatříděný majetek

V případě, že byl majetek špatně zatříděn, je nutné ho přeřadit do jiné odpisové skupiny a daňové odpisy přepočítat od počátku daňového odpisování.

Pokud se změna týká více zdaňovacích období a změna zatřídění majetku  znamená zvýšení daňové povinnosti, je potřeba podat dodatečné daňové přiznání.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference