Odpisy investičního majetku

 

Odpis majetku vyjadřuje opotřebení majetku.

Z tohoto důvodu se některé majetky neodepisují jako např. pozemky a umělecká díla.

 

Odpisy jsou daňově uznatelné za předpokladu, že používáný majetk slouží k dosahování zdanitelných příjmů.

Nelze tedy uplatňovat daňové odpisy v případě, že se jedná např. o majetek sloužící k činnosti, z níž jsou příjmy osvobozeny nebo nejsou předmětem daně.

Většinou se jedná o neziskové organizace nebo v případech, kdy je majetek používán i pro soukromé účely.

 

Rozlišujeme dva druhy odpisů:

  • daňové odpisy
  • účetní odpisy

 

Odpisové skupiny

Jak se bude majetek dlouho odepisovat určuje zákon pomocí odpisových skupin.

Pro každou odpisovou skupinu je pevně stanovena doba odepisování majetku.

Z tohoto důvodu je nutno každý hmotný majetek zatřídit do příslušné odpisové skupiny.

 

Krácení odpisů

Pokud zatřídíme majetek např. na konci roku, můžeme uplatnit odpis celý a nemusíme ho krátit (viz § 26 zákona o daních z příjmů).

§ 26 - Odpisy hmotného majetku
(6) Odpis ve výši ročního odpisu vypočteného podle § 31 a 32 lze uplatnit z hmotného majetku evidovaného u poplatníka ke konci příslušného zdaňovacího období s výjimkou uvedenou v odstavci 7 písm. b) až d). Ročním odpisem u poplatníků uvedených v § 17 se rozumí odpis za zdaňovací období.

Daňové odpisy

Daňové odpisy jsou určeny zákonem o daních z příjmů. Výše odpisů určuje ochotou státu uznat opotřebení majetku v dané výši.

Daňové odpisy jsou daňově uznatelným nákladem.

 

Účetní odpisy

Účetní odpisy jsou uplatněny podle skutečné doby používání dlouhodobého majetku. Mají přesně vystihnout míru opotřebení dlouhodobého majetku.

Účetní odpisy jsou daňově uznatelným nákladem jen do výše daňových odpisů.

 

Pro menší firmy je lepší stanovit, že účetní odpisy se rovnají odpisů daňovým.

Menší firmy nemají toluik majetku, že by tento postup výrazně ovlivnil hospodářský výsledek.

Výhody:

  • snížení administrativní zátěže
  • snížení možných chyb

 

Oprávky

Oprávky jsou součtem odpisů, jsou to sečtené odpisy za více období.

Vyjadřují tedy celkové znehodnocení (opotřebení) majetku.

V účetnictví jsou oprávky korekční položkou k aktivům.

 

Účtování odpisů

Je nutné si uvědomit že o daňových odpisech se neúčtuje.

V účetnictví jsou vždy odpisy pouze účetní.

 

Účetní odpisy jsou stejné jako daňové

Pokud jste stanovili, že účetní odpisy jsou totožné s daňovými, nemáte v podstatě žádný problém.

Účetní odpisy (ve výši daňových) zaúčtujete na daňově uznatelný účet.

 

Účetní odpisy jsou jiné než daňové

Daňové odpisy se provádí mimo účetnictví a uvádí se až na daňovém přiznání.

Účetní odpisy zaúčtujete na daňově neuznatelný účet.

Na konci roku, spočítáte daňové odpisy a tyto odpisy uvedete do daňového přiznání jako položku snižující základ daně.

 

Odpisy při uplatnění paušálních výdajů

Dle § 7 odst. 8 a § 9 odst. 5 zákona o daních z příjmů jsou v paušálních výdajích zahrnuty veškeré výdaje poplatníka.

Při uplatnění paušálních výdajů nelze jako výdaj uplatnit daňové odpisy, ani je nelze přerušit. Po dobu uplatňování paušálních výdajů probíhá i nadále daňové odpisování majetku, ale tyto odpisy jsou vedeny pouze evidenčně.

V případě ukončení uplatnění paušálních výdajů a přechodu na skutečné výdaje je nutno pokračovat v odpisování a neuplatněné odpisy za období, kdy poplatník uplatňoval paušální výdaje, již nelze uplatnit.

Poplatník, který uplatňuje paušální výdaje, nemá obchodní majetek. Majetek lze do OM zahrnout pouze při vedení daňové evidence nebo při vedení účetnictví. Datum přechodu z uplatňování skutečných výdajů na uplatňování paušálních výdajů je i datem vyřazení majetku z OM. Vyplývá to z § 4 odst. 4 zákona o daních příjmů.

Pokud poplatník zakoupí ve zdaňovacím období, ve kterém uplatňuje paušální výdaje, hmotný majetek, nemůže jej zařadit do OM (tento při vedení paušálních výdajů neexistuje) a tudíž nemůže zahájit odpisování ani evidenčně. V případě, že v následujícím zdaňovacím období bude poplatník uplatňovat skutečné výdaje a povede daňovou evidenci, bude mít OM, a zakoupený majetek může vložit do OM a zahájit daňové odpisování.

Jiná situace bude u poplatníka, který uplatňuje paušální výdaje, ale vede účetnictví. U tohoto poplatníka je zařazen i nadále majetek v OM, protože je o něm účtováno. Při zakoupení majetku tímto poplatníkem je majetek zařazen do OM, ale daňové odpisy jsou při uplatnění paušálních výdajů vedeny pouze evidenčně.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference