Přijatá faktura od nespolehlivého plátce

 

V okamžiku, kdy přijmete zdanitelné plnění od nespolehlivého plátce DPH, tak ručíte za to, že  dodavatel Vámi zaplacenou daň odvede.

Pokud tak neučiní, tak ji FÚ bude vymáhat po Vás.

Tím pádem DPH zaplatíte dvakrát, jednou dodavateli v rámci úhrady faktury, podruhé FÚ.

 

Abyste se tomuto riziku vyhnuli, je možné místo dodavateli zaplatit DPH přímo FÚ.

To znamená, že dodavateli zaplatíte částku sníženou o DPH a DPH zaplatíte přímo FÚ.

 

 Platba DPH na FÚ

Odvod DPH přímo na FÚ má svá specifika (aby ji mohl FÚ správně přiřadit).

 • Předčíslí účtu: 80039
 • Číslo účtu: účet kam přísluší dodavatel
 • Kód banky: 0710
 • Variabilní symbol: DIČ dodavatele bez CZ
 • Specifický symbol: vaše DIČ opět bez CZ
 • Konstantní symbol - při bezhotovostní platbě se uvede 1148, při hotovostní platbě se uvede 1149.
 • K identifikaci platby je dále třeba uvést do zprávy pro příjemce den uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru: DD/MM/RRRR−P (nebo U)

 

 

 

IV. Specifika při placení zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p.

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p. (dále jen „zákon o DPH“), upravuje ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň. V § 108a zákona o DPH je zakotveno ručení oprávněného příjemce, tj. osoby, jejíž postavení upravuje zákon o spotřebních daních. Využije-li oprávněný příjemce zvláštní způsob zajištění daně, hledí se na něj pro účely zvláštního způsobu zajištění daně jako na příjemce zdanitelného plnění.

Realizaci zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH, tedy postupu, kdy příjemce plnění uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň z dotčeného plnění přímo na účet místně příslušného finančního úřadu poskytovatele zdanitelného plnění, je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Při placení daně za poskytovatele zdanitelného plnění je nutné vyplnit položky: variabilní symbol, specifický symbol a zprávu pro příjemce.

Úhrada příjemcem za poskytovatele zdanitelného plnění musí být řádně identifikována. V ustanovení § 109a odst. 2 písm. a) až d) zákona o DPH, jsou stanoveny údaje, které mají být pro správnou identifikaci uvedeny:

 1. identifikace poskytovatele zdanitelného plnění,
 2. daň, na kterou je úhrada určena,
 3. identifikace příjemce zdanitelného plnění,
 4. den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty poskytovatelem zdanitelného plnění.

Příjemce zdanitelného plnění popřípadě oprávněný příjemce uvede při bezhotovostním platebním styku nebo při hotovostní platbě přes Českou poštu, s. p. na Poštovní poukázce A následující údaje:

Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) 80039, vyplněním této položky je určena daň (viz výše uvedené písm. b). PBÚ 80039 pro zajištění daně dle zákona o DPH je rovněž uvedeno v seznamu předčíslí pro jednotlivé druhy daní v Příloze č. 2 (pro finanční úřady kromě SFÚ) a seznam bankovních účtů pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 3 (pro SFÚ).

Číslo účtu (matriková část) je uvedeno v Příloze č. 1 (pro finanční úřady včetně SFÚ). Úhradu provést na účet místně příslušného finančního úřadu poskytovatele zdanitelného plnění.

Kód banky - 0710 (kód České národní banky).

Variabilní symbol - uvádí se kmenová část DIČ (daňové identifikační číslo) poskytovatele zdanitelného plnění (tj. identifikační číslo, rodné číslo nebo vlastní identifikátor přidělený správcem daně), viz výše uvedené písm. a).

Specifický symbol - uvádí se kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění (potažmo DIČ oprávněného příjemce, hradí-li zajištění on), viz výše uvedené písm. c).

Konstantní symbol - při bezhotovostní platbě se uvede 1148, při hotovostní platbě se uvede 1149.

Zpráva pro příjemce - uvede se informace z výše zmíněného písm. d).

Příjemce zdanitelného plnění do zprávy pro příjemce uvede:

 • den uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru: DD/MM/RRRR−P
  Příklad: den uskutečnění zdanitelného plnění je 24. 3. 2017, tzn. 24/03/2017-P
  nebo
 • den přijetí úplaty ve tvaru: DD/MM/RRRR−U
  Příklad: den přijetí úplaty je 28. 4. 2017, tzn. 28/04/2017-U

Oprávněný příjemce do zprávy pro příjemce uvede:

 • den přijetí vybraných výrobků z jiného čl. státu ve tvaru: DD/MM/RRRR-O
  Příklad: den přijetí vybraných výrobků z jiného čl. státu je 3. 4. 2017, tzn. 03/04/2017
  Toto datum se pro dané účely identifikace platby považuje za datum uskutečnění zdanitelného plnění.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference