Účtování dotací

 

Účtování o dotacích upravuje prováděcí vyhláška (§ 47) a také Český účetní standard č. 017.

 

Český účetní standard č. 017

3.7. O nezpochybnitelném právním nároku na dotaci se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 37 - Jiné pohledávky a závazky a ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 34 - Zúčtování daní a dotací.

 

O použití dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 34 - Zúčtování daní a dotací a ve prospěch ostatních provozních nebo finančních výnosů ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel.

 

O použití dotace na úhradu úroků nezahrnovaných do pořizovací ceny dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení se ve věcné a časové souvislosti účtuje do ostatních finančních výnosů.

 

Nárok na odpočet DPH

V případě přijetí dotace, zůstává plátci DPH nárok na odpočet daně.

Nárok na odpočet daně závisí na způsobu použití daného majetku, nezavisí na způsobu jeho financování.

 

O použití dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a technického zhodnocení a dotace na úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 34 - Zúčtování daní a dotací se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu účtové třídy 0 - Dlouhodobý majetek.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference