Hospodářský výsledek

 

Hospodářský výsledek je rozdíl mezi výnosy a náklady.

 • Pokud je kladný, jedná se o zisk
 • Pokud je záporný, jedná se o ztrátu

 

Účtování hospodářského výsledku

Hospodářský výsledek se vykazuje na účtu 431 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení

Na konci roku, při uzavírání účetních knih, účet 431 nesmí mít zůstatek.

To znamená, že hospodářský výsledek se musí v průběhu roku rozdělit.

 

Účtování na začátku roku

Při otevření účetních knih se hospodářský výsledek minulého období zaúčtuje na účet 431 proti účtu 701.

 • Pokud se jedná o zisk, HV bude na účtu 431 na straně Dal
 • Pokud se jedná o ztrátu, HV bude na účtu 431 na straně MD

 

Účtování v průběhu a na konci roku

Na konci účetního roku musí mít účet 431 nulový zůstatek.

Proto se v průběhu roku účetní jednotka musí rozhodnout o způsobu rozdělení zisku nebo o způsobu vypořádání se se ztrátou. Rozhodnutí činí valná hromada.

 

Zisk:

V případě, že firma má zůstatek na účtu Neuhrazená ztráty minulých let, doporučujeme nejdříve tuto ztrátu snížit (je-li možno, nejlépe vynulovat).

Rozdělení zisku může kombinovat všechny níže uvedené možnosti:

 • snížení neuhrazené ztráty minulých let (účet 429)
 • převedení zisku na nerozdělený zisk minulých let (účet 428)
 • příděl do rezervního fondu (účet 421)
 • příděl do ostatních fondů (účty 423, 427)
 • výplata podílů na zisku společníkům (nutno zdanit srážkovou daní - účet 364)

 

Ztráta

V případě, že firma má zůstatek na účtu Nerozdělený zisk minulých let, doporučujeme nejdříve celou ztrátu zaúčtovat na jeho snížení (je-li možno).

V případě ztráty má společnost následující možnosti::

 • snížení nerozděleného zisku minulých let (účet 428)
 • zvýšení neuhrazené ztráty z minulých let (účet 429)
 • uhrazení ztráty z rezervního fondu (účet 421)
 • předepsání ztráty k úhradě společníkům (vzniká pohledávka za společníky - účet 354)
 • uhrazení ztráty z ostatních fondů tvořených ze zisku (účty 423, 427)

 

Fyzická osoba

Fyzická osoba která vede podvojné účetnictví zaúčtuje hospodářský výsledek minulého období při otevření účetních kniha na účet 431.

Rozdělení HV

 • v případě ztráty se HV převede na účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let
 • v případě zisku se HV převede na účet 491 - Individuální účet podnikatele

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference