Postoupení pohledávek

 

Postoupení pohledávek je situace kdy pohledávka přechází  z původního věřitele (postupitel) na věřitele nového (postupník).

Ve většině případů se postoupení pohledávek děje jejich prodejem.

 

Daň z příjmů

Při postoupení či nabytí pohledávky je daňovým nákladem (viz. § 24 odst.2 písm s) zákona  o daních z příjmů):

Daňovým nákladem u poplatníka, který vede účetnictví je:

  • 1. jmenovitá hodnota pohledávky při jejím postoupení, a to do výše příjmu plynoucího z jejího postoupení,
  • 2. pořizovací cena u pohledávky nabyté postoupením, a to do výše příjmu plynoucího z její úhrady dlužníkem nebo postupníkem při jejím následném postoupení.

Příjmy uvedené v bodech 1 a 2 lze zvýšit o vytvořenou opravnou položku nebo rezervu (její část) podle zvláštního zákona a u pohledávky postoupené před dobou splatnosti o diskont připadající na zbývající dobu do doby splatnosti. Výše diskontu se posuzuje podle úrokové sazby obvyklé při poskytování finančních prostředků s odpovídající dobou splatnosti,

 

Hodnota pohledávky se určí dle § 5 odst.9 zákona o daních z příjmů:

Pro poplatníky uvedené v § 2 se hodnotou pohledávky rozumí jmenovitá hodnota nebo pořizovací cena u pohledávky nabyté postoupením a u pohledávky nabyté bezúplatně cena určená ke dni jejího nabytí podle zvláštního právního předpisu o oceňování majetku. U poplatníků, kteří jsou plátci daně z přidané hodnoty nebo jimi byli v době vzniku pohledávky, se jmenovitá hodnota pohledávky snižuje o výši daně z přidané hodnoty, pokud byla splněna vlastní daňová povinnost na výstupu.

 

DPH

Postoupení vlastní pohledávky

Postoupení vlastní pohledávky, tedy pohledávka která vznikla činností firmy, není zdanitelným plněním (viz. dle § 14 odst.5, písmeno c) zákona o DPH).

 

Postoupení pohledávky získané postoupením

Prodej pohledávek získaných postoupením je od daně osvobozen. To znamená, že pokud prodáme nakoupenou pohledávku, musíme provádět krácení nároku na odpočet DPH.
 
Toto osvobození se nevztahuje na firmy které mají činnost vymáhání dluhů a faktoring.

Viz.  § 54, odst.1, písmeno u) zákona o dani z přidané hodnoty.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference