Prodej a nákup nemovitosti

 

Za den uskutečnění účetního případu se považuje den doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu.

To znamená, že se na výnosy o prodeji účtuje až tímto dnem, nikoliv dnem, kdy došlo k podpisu smlouvy nebo připsání peněz.

 

Jestliže dojde k povolení vkladu, účetní zápisy se k tomuto dni nemění.

Není-li však vklad povolen, musejí se účetní zápisy zpětně opravit, což může mít závažné důsledky nejen účetní, ale i daňové.

 

Vznik účetního případu, převod vlastnictví a daňové důsledky jsou podmíněny zvláštnostmi evidence nemovitých věcí.

Neplatí zde ustanovení obsažená v kupní smlouvě, neboť převody vlastnictví podléhají vkladu do katastru nemovitostí.

K přechodu vlastnického práva pak dochází datem nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí.

 

V případě, že ke vkladu nedojde (katastr odmítne zápis provést), musí se účetnictví opravit.

Pokud se jedná o přelom roku, musí se podat i dodatečné daňové přiznání.

 

Zdanitelné plnění 

Datum uskutečnění zdanitelného plnění u převodu nemovitosti nastane

  • dnem předání nemovitosti nabyvateli do užívání
  • dnem doručení listiny, ve které je uvedeno datum právních účinků vkladu do katastru nemovitostí
  • dnem zápisu změny vlastnického práva

 A to tím dnem, který nastane dříve.

 

Příklad účtování prodeje

Firma A uzavřela smlouvu o prodeji nemovitosti s firmou B.

Smlouva byla podepsána dne 15. září na částku 1.000.000,- Kč.

O této smlouvě nijak neúčtujeme.

 

1. Bankovní výpis ze dne 2. října

Firma B dne 2. října poslala bankou částku 1.000.000 firmě A.

Text Částka Účet Strana Poznámka
Zaplacená kupní cena 1.000.000 311 D -
Příjem do banky celkem 1.000.000 221 MD -

 

2. Dne 15. října byl proveden návrh na vklad do katastru.

Účtujeme na základě tohoto návrhu včetně kupní smlouvy

Datum interního dokladu: 15. října

Text Částka Účet Strana Poznámka
Prodej nemovitosti 1.000.000 641 D -
Zápočet zaplacené částky 1.000.000 311 MD vynulujeme saldokonto
Pohledávka celkem 0 311 MD -

 

3. Dalším interním dokladem nemovitost vyřadíme z majetku 

Datum interního dokladu: 15. října

Tato účetní operace je již zcela standardní, takže ji blíže nerozepisujeme.

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference